فروش زنان در ولایت ننگرهار « ولسوالی شنوار» . ویدیو از یک واقعیت تلخ و شرم اور وننگین شما را اگاهی میدهد.

ک باشنده شینوار ولایت ننگرهار برایم حکایت کرد که در منطقه ما مانند ( جمعه بازار) یک بازار برای فروش زنان وجود دارد که در انجا همه زنان خویش را میارند و بعد دستان شانرا از زیر چادر بیرون میگذارند تا خریداران ببینند و پسند کنند، خریداران از دیدن دست زن حدس میزنند که جوان است یا پـیر بعد قیمت انرا تعین و جور امد میکنند.
https://www.facebook.com/photo.php?v=572199332811226&set=vb
photo.php?v=572199332811226&set=vb