روز عاشقان را به عاشق پیشه گان تبریک میگویم . شبنامه عا شقانه – نوشته نذیر ظفر – لویزیانا -02/14/14

Happy-Valentines-Day-2014-HD-Wallpapers-4دلی کز عشق سوزد زنده بادا

محبـــــت را فروزد  زنده بادا

بنــــــــازم سوزن خیاط دل را

که رخت عشق دوزد زنده بادا

 

++      ++      ++    ++

مـــــــیان عا شقان آوازه باشی

بــــــــــباغ دل گلابِ تازه باشی

بسی خوبان رعنا دیده ام لیک

به زیــــبایی تو بی اندازه باشی

+++++      +++++++

دلی بی عشق بیمار است یعنی

به درد و غم گر فتار است یعنی

کسیکه منکر دنیای عشق است

بـــمرگ خود خریدار است یعنی

++++          ++++++

الا ای عاشـــــــقان من با شما ام

به هر سود و زیان من با شما ام

 

زیانی نیست دانم در ره ء عشق

دریـــن سود گران من با شما ام

 

+++++        +++++++

مخوان پیرم که قلب من جوانست

بدن در انتـــقال اش نا توان است

اگر با خــــــون دل دارم  عر یضه

گلِ  سرخ ار مغـــــــانِ عاشقانست

++++       ++++++

 

ثواب عشـــق از ملا مپرسید

به جزاز فقه ازاو بالا مپرسید

نداند انـــــــــگبین عشق ملا

از او جز لذت حــلوا مپرسید