سلطهءشب : نــــور الـــدین همــــسنــگر

2i8glc6
برخیز سوی لانهء خورشید پر بزن
با دست مهر حلقه به باب سحر بزن
دور عذاب سلطهءشب را بهم بریز
آیین این زمانه به نقش دگر بزن
زنجیر برده گی فگن از دست وپای خویش
آتش بجان خرمن بیدادگر بزن
شاداب وپر جوانه بکن باغ آرزو
بذری بخاک سوختهء بی ثمر بزن
دگر ضعیفه گوشهءهر خانه نیستی
بر خیز بر درخت جهالت تبر بزن
همدوش من به لشکر دیو سیه بتاز
شمشیر حق به سینهءخوف وخطر بزن
نا اهل را زمجلس رندان بیرون بکش
سنگی به آشیانهءهر بی هنر بزن
خورشید گونه از دل هر تیره گی بتاب
در پهنهءامید وطن باز پر بزن.
 
هالند- مارچ ۲۰۱۴
نورالدین همسنگر

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.