خاك برسرمان اگر ايمان نياوريم! آيت الله مهدوى كنى، رييس مجلس خبرگان ايران مى فرمايند انيشتن شيعه بوده و طرفدار امام صادق؛ نظريه نسبيت را هم از روى معراج پيامبر اسلام داده : ارسالی ج – پلوشــــــه