گل های در شوره زار قصر : احمد سعیدی

ahmad_saeedi  درین اواخر بر خلاف انتظار وتصور گل از شوره زار روئیده و ونهال غیرت ووطند وستی از همین شوره زار سر زده و شکر پاره بار آورده ، خوب بیاد دارم حین هجوم  نیرو های امریکا  به افغانستان نه بوی ریحان غرور وغیرت بود در شوره زار آقاي حامد  کرزی و نه هم  میوه خوش طمع وخوش می وطندوستی، مردم نوازی وخود کفائی ازوی می روئید .چنانچه امریکائیها از داخل قصر ریاست جمهوری شروع تا وزیراکبر خان وشیر پور وتیمنی وکارته پروان  همه را به کنترول داشتند وشب هنگام خانه هارا تلاشی میکردند وهیج حرمتی بخاطر حفظ آبرو دوشیزهگان ومادران ومحاسن سفیدان نبود وحتی لباسهای زنانه از دروازه حویلی شروع تا فرش اطاقها ریخته بود وروز هم عورت وشرمگاه  با إعتبارر ترین مردمان ما توسط سگ های تربیت شده امریکائیها وگارد خاص شان تلاشی میشد خوب خبر بمبارد وتلاشی وعملیات 

کبرای وشیر وعقاب در اطراف شکار میگیرفت وعالم دینی وملای مسجد وقرآن هم که از إهانت در امان نبودند ولی کوچکترین انتقاد از تلاشی های شبانه وعملیات دروغین روزانه صورت نمیگیرفت چون  نان بسیاری ها ازین  آشپز خانه درهم وبرهم چرب بود.اما شوره زار ما بعد از هفت سال واندی یعنی بعد از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری  که ضمانت بی چون وچرای بقای خودرا در خطر دید  مایه گرفت وخاکش داشت هر روز عوض میشد تا اینکه آهسته آهسته گل های کم دوام غرور ملی ووطندوستی وخارجی ستیزی از حنجره اش بیرون شد.واین را به مد روز بدل کرد.پنج سال أخیر فرصت عوض کردن ماهیت شوره زار شما میدانید که در هفت سال اول سر وسینه هر ضابط وجنرال آمریکائی وناتو بخاطر جنایت های بیشمار روز های اول  توسط شخص حامد کرزی به مدال های شجاعت وهمت وفرهنگ وزیر اکبر خان وامان الله خان وسید جمال الدین  زینت داده میشد اما حالا که نسبت به گذشته صد مرتبه خود سری وبی بند باری خارجی ها کاهش یافته  وطندوستی وغرور وشجاعت داد زده میشود  .بلی  : بعد از دور دوم ریاست جمهوری  شوره زار حامد کرزی رنگ وبو بدل کرد و بوی  توانمندی بالقوۀ  وطندوستی  به مشام مردم رسید وطی پنج سال هر روز چهره این شوره زار رنگ بدل کرد وتا اینکه  درین اواخر نهال پر بار  وطندوستی وغرور ملی وخود کفائی از پهنائی این شوره زار سر به آسمان مطبوعات کشید وهمه را خیره ساخت باور کردنش خیلی سخت است که شوره زار به این  بیهودگی چطور طی پنج سال صلاحیت رویانیدن  نهال های میوه دار وگل ها ی خوشبوی  غیرت وشهامت وآزادگی را در خود جا داد  مردم را به نشستن در زیر سایه این نهال ها وبهره گیری از میوه ها فرا خواند.

 بازی کاندیدان در شوره زار قصر: درست یکماه از آغاز کمپایئنها انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری میگذرد اما در پیکار های انتخاباتی بسیاری از کاندیدان هیچ شور وتحرکی که بتواند حرکت با نمکی باشد  به مشاهده نمی رسد. این سر در گمی وخاکستری بودن راه  زاده همان تصور نصب ودست نشانی کاندیدان از طرف  رئیس جمهور است که گویا تعدادی را  بر چوکی کاندیداتوری نشاند وتا حال به ادامه کار خود باور ندارند مگر اینکه از قمچین قصر ایشان را بحرکت وادارد..تصور نخست این بود که چندین کاندید  از یک دست قصر ریاست جمهوری اداره میشود واتتخاب وحمایت  یکی از دو کاندید بر جسته دست نشاندۀ قصر کار را برای حامیان شاخه حکومت  اسانتر خواهد کرد اما این بازی بر تشویش ها ودلهرگی برخی فعالین کمپایئن داکتر زلمی رسول افزود تا اینکه شخصی رسول جمهور تمام سفر های خارجی را معلق ملتوی ساخت ومور گره را باز کرد وبعدا عازم سریلانکا شد.حال مشخص شده است که کاندید قصر کی هست یعنی داکتر زلمی رسول؟ البته این بازی قربانی های هم داشته مانند کنار رفتن وزیر معادن از وظیفه اش به همین تر تیب محمد نور اکبری که از پارلمان گوشه گیری کرد وبرای جبران این خساره طرف حکومت مجبور به پرداخت خساره است.حال معلوم نیست این خساره بر سر نوشت معاونین داکتر زلمی اثر خواهد  گذاشت ویا طور نقده جبران خواهد شد. 

قبای خارج وقامت افغانستان؟بعضي از کاندیدان میکوشد تمام لباس های دراز ونیم تنه خارجی را بر تن نیمه جان افغانستان سازند وهر لحظه نمونه های پیشرفت را در کشور های مختلف یاد آوری میکنند وادعای عملی ساختن بر نامه های مدرن خارجی را در افغانستان دارند که ممکن نیست. چون بستر تطبیق این شعار ها کشور های اروپای وآمریکائی است نه  افغانستان.برخی آنقدر آرمانی وخوشباورانه شعار میدهد که فکر مکینی از همین حالا بر زمین مدینه فاصله پیروزی قدم میزند در حالیکه چنین نیست.در کشور جنگ است ومردمان نیاز مند که طعمه شکار تبلیغات میشوند ، بناءٌ رسیدن به شعار های ارمانی از نظر من کار ساده نیست وبازی هم نیست .نخستین شرط همه آنچه میشنیوم ثبات واستقرار در کشور است. ا منیت آن نیست که جنگ وتهدید فزیکی از بین بر داشته شود  بلکه بر داشتن احساس نا امنی از روح روان جامعه با ابزار ووسائل غیر حربی نیز از مهمترین نیاز ها ی افراد جامعه ا ست.به طور اصولي انسان براي رسيدن به اهداف والاي انساني بعد از برآوردن نيازهاي فيزيولوژيكي نياز به وجود امنيت و احساس امنيت هم  دارد و در اين ميان مهم‌تر از امنيت، موضوع احساس امنيت است. در جامعه که امنيت از رهگذر حضور چشمگیر نیرو های امنیتی وجود دارد باز هم هیچ فرد احساس امنیت نمیکند .

کدام شعار اول تطبیق میشود.؟: سوال اینجاست که کدام یکی از سازه ها وارزش های مندرج در شعار های کاندیدان حق اولویت دارد وبر سائر شاخصه اثر بیشتر میگذارد.تاثيرپذيري امنيت از اقتصاد، فرهنگ و ورفاه اجتماعی انکار نا پذیر است  اما تأثر گزاری امنیت بر همه شاخصه‌ها وشعار من حیث سقف مطمئن وفرش هموار مهمتر واساسی تر است. توسعه، به اين فرايند نقش بنيادين داده است. نظريه‌پردازان «رفاه» طرفداران حاکميت ارزش‌هاي معنوي و آناني که بر توسعه سياسي و يا اقتصادي تاکيد دارند، همگي امنيت را عامل اصلي توسعه اجتماعي برشمرده‌اند و آن را مقدمه ومکمل تمام  شاخص‌ها مي‌دانند و به.

وقتي احساس امنيت در جامعه نباشد، تعلق به ارزش‌هاي اجتماعي اعم از مادي و معنوي اعتماد، همبستگي، انسجام، اخلاق، صداقت و يگانگي دچار خدشه مي‌گردد. در دنياي کنوني همه علوم چه پايه و چه انساني مي‌کوشند تامين و رفاه اجتماعي را در جامعه بالا ببرند زيرا اعتقاد بر اين است که رفاه با تامين امنيت معنا دارد .

امنیت شعار نیست بلکه فور مول وعمل است؟پاسخ این سوال از رهگذر رویکرد عملی خیلی پیچیده ومشکل واز رهگذر عاطفی  وباور های بومی که بگوئیم ما همه افغان ومسلمان هستیم خیلی ساده به نظر می رسد.اما حقیقت این است که طرح فورمول صلح وتطبیق آن در افغانستان خیلی دشوار است ومن آنچه را می دانم بخورد دوستان میدهیم.

از آنجائیکه امنیت نیاز اولی وبستر تطبیق تمام خواستها وارزش های است که درین روز ها در شعار های انتخاباتی کاندیدان متجلی است  باید جهت رسیدن به آن از چندین مسیر هم آهنگ حرکت کرد.چون امنیت با جنگ وزدن وکشتن تأمین نمیشود وتأمین امنیت ملی تنها وظیفه نیرو های امنیتی هم نیست برای کمال ارزش های ملی مشارکت ملی شرط است یعنی تمام احاد کشور به سهم خویش در جهت اعاده ثبات وامنیت در کشور هم آهنگ سهم بگیرند.

امنیت با بر داشتن عناصر مخالف امنیت ومنافع ملی تأمین میگردد. واین کار ساده نیست مگر اینکه تمام اتباع کشور با انگیزه از منافع ملی دفاع وبا خائنین ملی مبارزه کنند لذا اول امنیت ملی تعریف شود دوم منافع منافع ملی مشخص گردد سوم دشمنان منافع ملی بنام خا نین ملی معرفی گردند وجزائی خائن ملی در قوانین جزائی کشور پیشبینی شده باشد.نه اینکه مجرم عادی وخائن ملی در یک محکمه مطابق یک ماده محاکمه شوند.

در نتیجه به این واقعیت میرسیم که تا هنوز هیچ یکی از کاندیدان فور مول درست را جهت رسیدن به شعار های شان برای ملت ارائه نکرده اند وطبعا شعار ها شعر گونه عواطف را هدف میگیرد وبسیاری هارا متأثر میسازد ودر فرجام ذا ئقه را بی نمک میسازد. برای بیرون شدن ازین بی نمکی بائست موقف قصر روشن شود یا بیطرفی کامل ویا اینکه آنانی را که عصا به دست شان داده از دست شان بگیرد وبر یکی از آنها تکیه کند والا بزودی پاشیدگی وپراگندگی شمارا غافلگیر خواهد کرد. اما  تحول عمیق در ماهیت رئیس جمهور افغانستان است نه در عملکرد حکومتی فساد  حکمت افغانستان همچنان  در چوکی اول دنیا نشسته ومدیریت سالم در ذیل قاچاق وما فیا قدرت هم بیداد اما  لحظات سراشیبی وپایان اقتدار بیچون وچرا ی آقاي حامد کرزی فضای سیاست را غبار آلود ساخته ..هر چند چانس یکی از وابستگان وی تا هنوز منتفی نیست اما حس خود خواهی وخود محوری در نهاد این شخص بحدی است که جزء خود به اقتدار هیچکس باور ندارد به همین دلیل به شار وریا روی آورده تا مردم گذشته ننگینش را فراموش کنند. لذا حالت فعلی  حامد کرزی به این  شباهت دارد  که در شوره زار  ایشان  درخت های پر میوه وگل های خوشبو روئیده که شگفت انگیز است.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.