تأثیر إئتلاف ها بر پروسه انتخابات: احمد سعیدی

احمد سعیدی اینکه در جریان مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری تلاشهای خودرا در عرصه های مختلف  انجام میدهند قابل انکار نیست ومسلما إئتلافها هم جزء از همین تلاشها و بازی هاست که که ما در هفته های گذشته وهفته جاری شاهد یک سلسله تعاملات  متناقض با هدف واخدی بودیم که همان یکجا شدن دو تیم منسوب به قصر ریاست جمهوری بوده واحتمالا ائتلافهای بیشتری در راه خواهد بود بود چون تعداد از کاندیدان از لحاظ ماهیت وأهداف شباهت های زیاد با همین دو تیم أعتدال وتخصص دارند ودر بازی ها مشترکا وارد میدان شده اند.ودرین نوشته بحث ما پیران اثرات این إئتلافها بر روحیه خود شان وحریف های شان خواهد بود.

چرا إإئتلاف؟:رأئی زنی ها وتحلیل ها از روز های نخست در محور مشخص ساختن کاندید مورد حمایت رئیس جمهور بود در افغانستان معیار پیروزی در انتخابات  رأئی نه بلکه حمایت مرکز اقتدار ویا قصر ریاست جمهوری از کاندید مشخص است به همین دلیل مبارزات انتخاباتی در روز های اول  با آن تپ وتلاش که بایست ادامه پیدا کند نیست، دلیل آن هم سر در گمی  حامیان کاندید رئیس جمهور بود که تا هنوز مشخص نشده بود که قصر برادر را انتخاب میکند ویاشبه برادر؟بخاطر جلو گیری از سرعت وشدت حرکت انتخاباتی دو رقیب اصلی تیم حکومت یعنی داكتر اشرف غنی احمد زی وداکتر عبدالله عبدالله بایست یک تیم قوی ساخته میشد وتصمیم رئیس جمهوری بخاطر قوت قلب حامیان سیاسی اش که بیشتر طرفدار داکتر زلمی رسول بودند مشخص میشد که سر انجام با تشکیل إئتلاف جدید همه مطمئن شدن که  دیگر شکی وجو.د ندارد وزلمی رسول همان مهرۀ مشخص ومؤید قصر است.واینکه چرا قیوم کرزی کنار رفت دلیل آن هم شرائط زمانی با کنار رفتن برادرش از قصر بود ومنطقا نمیشد در نظام دموکرانتیک ومردم سالار جای یک برادر را برادر دیگر پر کند که درانصورت انتقادات داخلی وخارجی متوجه رئیس جمهور وصحت پروسه انتخابات ودر مجموع شفافیت پروسه که جدا زیر سوال میرفت لذا تیم رئیس جمهور با این اقدام توهم وتشویش انتقال قدرت موروثی را طور نسبی از بین بردند. وگو اینکه رئیس جمهور از هیچ تیمی حمایت نمیکند.وجالب  اینکه زمینه این إئتلاف زمانی  اعلان شد که رئیس جمهود در بیرون از کشور سفر کرده بود وهیچ ارتباطی با این ائتلاف نداشته؟//لذا این إئتلاف خیلی ضروری بود وکنار رفتن قیوم کرزی هم با دلائل مشخص این کنار رفتن را توجیه میکند.

تأثیر وپیامد إئتلاف: از قبل مشخص است که تلاشها بخاطر تغییر دادن موازنه وشکستن برخی تابو هاست وتیم هاي داكتر عبدالله عبدالله  و داكتر اشرف غنی  و استاد عبدلرب رسول سياف از جمله تیم های اند که عملا تیم داکتر زلمی رسول را به چالش کشیده اند هم در شرق وهم در غرب و شمال کشور حالا این إئلافها باید تأثیر خودرا داشته باشد ودر برخی حوزه ها عنان اسپ  سر کش اين سه تيم يعني آقايان عبدالله عبدالله  احمدزي و استاد سياف  را لگام زند وهدف اسای این إئتلاف هم همین است.فکر میکنم با آغاز إئتلافها روزنه امید برای تیم حکومت پیدا شده واین تیم نمایش وهمایش پر شور خودرا من حیث نقطه آغاز از ننگر هار شروع كرد چنانچه روز جمعه جلال آباد مرکز ولایت ننگر هار شاهد یک همایش بزرگ مردمی به طرفداری از داکتر زلمی رسول وتکت انتخاباتی اش  بود واگر این همایش نسبتا بزرگ وپر شور نيز بود طرفداران داكتر زلمي رسول مي گويند جلسه جلال آباد موازنه را به نفع داکتر زلمی رسول تغییر داده.وهم نقطه امید واری است به آن گروپ های خورد انتخاباتی که تا هنوز تصمیم نگرفته اند با کدام تیم یکجا شوند واین بازی راه را برای کنار آمدن سائر کاندیدان با زلمی رسول شايد هم هموار میسازد.

دور اول ویا دور دوم:؟ طی هفته جاری بر داشتهای عمومی این بود که که  دو تیم داکتر عبدالله عبدالله  و اشرف غني احمد زی و استاد سياف  پیشتاز اند وتا دور ترین نقاط کشور دست به کمپایدومبارزه زدند ومیتوانند در دور دوم رقیب هاي یکدیگر باشند اما از انجائیکه بعضي اتحاد ها  یکنوع حرکت نا مأنوس وغیر متجانس است که احتمال ادامه راه بر ایشان دشوار تر میسازد فکر نمیشود این اجتماعات ظاهری وخیابانی بتواند تعين سرنوشت نمايد مبارزه دوام دارد به همه تيم ها در همه تيم ها اشخاص و افراد و باور ها و ايدولوژي هاي متفاوت شريك اين كاسه اند ايكه بعد از انتخابات براي بعضي ها چي خواهد رسيد و چه نخواهد رسيد بايد انتظار كشيد. احتمالا تیم حکومت تلاش خواهد کر با همان روش ها وسنت های که پیشبینی میشود وبا استفاده از تمام أهرم های اثر گزار سر نوشت انتخابات را در دور اول مشخص سازد.واگر نشد باز هم همان میدان وهمان نقطۀ استادن دو قطب مخا لف که اینبار باید بازی در دور دوم هم ادامه پیدا کند وکدام انصراف تکراری در کار نباشد.لذا انتخابات به دور دوم میرود وآنهم بين  داکتر عبدالله  عبدالله  اشرف غني احمدزي استاد عبدالرب رسول سياف داکتر زلمی رسول خواهد بود. تا هنوز نمي توانم مشخص نمايم كه از اين چهار نفر كانديدان كدام دو نفر شان به دور دوم خواهند رفت اما رفتن به دور دوم يك حقيقت است .