کیست طالب ؟ نوکر پنجابیان : نوشته – نذیر ظقر

طالب

کیست طالب؟ نــــــــوکر پنجا بیان

کیست طالب؟ کاسه لیس این و آن

کیست طالب؟ جاهـل و نادان عصر

کیست طالب؟ قاتل خـــــوردو کلان

کیست طالب؟ عا ملــــــــین انتحار

کیست طالب؟  دشـــمن افغانستان

کیست طالب؟  عده یی میهن فروش

کیست طالب؟  لعن او بر هر زبان

کیست طالب؟  مـــــشرکِ دین خدا

کیست طالب؟  کفر و شیاد ِ زمان

کیست طالب؟ بیـــــــرق مستعمره

کیست طالب؟  حلقه بر گوش زمان

کیست طالب؟  رنگ عصیان و گناه

کیست طالب؟  خصم و اندوه و زیان