دل بستگي شوراي عالي صلح به معتصم آغا جان : احمد سعيدي

 احمد سعیدی  سر انجام وعدۀ موعود فرا رسید؛ اضافه تر از  سه سال فریاد وتپش بی امان حکومت افغانستان نتیجه داد وملا معتصم آغا جان آر مان رویائی سیاستمداران ما به خصوص شورای عالی صلح بر آورده شد و چند روز قبل اين آقا از چنگال پوليس دبي با وساطت جناب كرزي رهايي يافت و ديروز توسط يک فروند طياره از دبي به ميدان هوايي بين المللي کابل آمد و توسط يک عراده موتر با شيشه هاي سياه وبدون نمبر پليت به محلي نامعلومي انتقال داده شد که اميدواريم مسؤولان و سخنگويان شوراي عالي صلح همه شب را به راحتی صبح کرده باشند وگل آرزوی صلح بدست معتصم آغا جان در سبد امید ایشان انداخته شود ودیده شود سخنگوی شورای صلح، بعد از رهايي معتصم آغا جان  باز چه ترانه را ترنم خواهند کرد ؛ طلوع صبح امید ویا یأس ونا امیدی با تکرار این کلمه که از جناب معتصم آغا جان تا هنوز آدرس دقیق در دسترس ما قرار گرفته است. 

معتصم آغا جان کیست؟اين آقا چند سال قبل از صفوف طالبان جدا شد و در شهر كراچي پاكستان زخم برداشت و در كابل تداوي گرديد، ادارات افغانستان وي را بعد از صحت يابي به تركيه فرستاده و ماهانه مصارف آن از طرف دولت افغانستان پرداخته مي شد. متأسفانه تقريباً يك و نيم سال قبل طياره هليكوپتر تركيه در لوگر سقوط كرد و هشت نفر شهروندان تركيه نزد طالبان اسير شدند بعد از مراجعه كشور تركيه با طالبان در كويته  رهبري طالبان هشت نفر ترك ها را با اين شرط رها كردند كه كشور تركيه معتصم آغا جان را ويزه اقامت نداده اخراج نمايد، تركيه اين كار را عملي كرد؛معتصم آغا جان به دبي آمد و دوباره فعاليت هاي خويش را در دبي آغاز كرد. با اشاره و هدايت حكومت پاكستان و تهديد طالبان امارات متحده دو هفته قبل ملا معتصم را تحت نظارت قرار داد، اطلاعاتي وجود دارد كه مسؤولان امارات متحده به معتصم آغا جان گفته اند يا از فعاليت هاي سياسي و مذاكره با دولت افغانستان منصرف شود يا دبي را ترك كند اين است سرنوشت اين آدم.

  حال معلوم مي شود که اين آغا در سياست هاي آينده خود راه ملا عبدالغني برادر را تعقيب خواهد كرد  ویا این که دست برادران کابل را خواهد فشرد.

من از رهايی ملا معتصم آغا جان نهایت خوشحال شدم چون همه ناکامی های ذوات بلند رتبه ومنادیان خواب صلح  زیر بهانه عدم رهايی معتصم آغا جان پنهان بود واین که او رها شد دیگر کبوتر نه که سفید مرغ صلح به فضای خون آلود افغانستان به پرواز خواهد آمد وسایه شهپر های این مرغ همایونی همه را یکباره نیک بخت خواهد ساخت اين ترانه ها كه امروز بخاطر معتصم آغا جان زمزمه مي شوند در رهايي ملا برادر نيز از همين گلون ها زمزمه مي شد  ومن بد اندیش ونگون اختر را از دائرۀ انتقاد واعتراض بیرون خواهد آورد ویکجا با همه با لب پر خنده بر فرش سعادت بار صلح حلقه خواهیم زد واین آرزو دیگر یک خواب نه که تعبیر واقعی خواهد یافت.

دیگر بهانه خنده آور است:اگر باز هم صدای گوش خروس ناقوس صلح طلبان دروغین به بهانه نا پدید شدن معتصم آغا جان ویا عدم تسلیمی آن به حکومت افغانستان گوش هایم را بیازارد این دلالان کم فراست را نخواهم بخشید.دیگر نمی خواهم بشنوم سخنگوی شوراي عالي صلح  تربيون کابل بگوید با ما همآهنگی نشده است چون شما همآهنگی نخواسته بودید تنها بر رهائی تأکید داشتید .اگر معتصم آغا جان باز به دستور پاكستان غايب شد يا دوباره  به سنگر رفت یا جای دیگری دست شما یکجا با آن به خون ملت رنگین خواهد بود وهیچ دلیل ندارد که در توفان پر خروش خشم ملت غرق نشوید.اینبار خودم خودرا قربانی صداقت وراستی می کنم ودر پیشا پیش ملت مظلوم وبه گروگان گرفته شده افغانستان دست به مظاهره وقیام می زنم وپرده از چهره همدستان طالبان كه در شوراي عالي صلح حضور دارند  بر خواهم داشت.                                                                             

رهايی و مذاكرات معتصم آغا جان با شوراي صلح  به افغانستان چه سودی دارد؟ ظاهراً فکر می کنم بعضي از اعضاي  حکومت به شوراي صلح در آستانه خروج نیرو های خارجی از افغانستان  در پی یکدست ساختن نیرو های طالبان اند وسعی دارند فر ماندهان شان آهسته آهسته رها ومنسجم شوند ویا این که تلاش دارند زمینه آشتی بین طالبان وحکومت پاکستان را مساعد سازند، چون رهايی معتصم به دست امارات متحده  صورت گرفته واگر طالبان راضی شوند از امارات راضی می شوند نه از
کابل .

در نهایت فکر می کنم بعضي از اعضاي شوراي عالي صلح  یا نیت بسیار بد دارند ویا این که در صدد خیره ساختن فضای سیاسی امنيتی وادامه آشوب ها هستند تا آنچه از زهر زقوم خورده اند به راحتی هضم کنند.اگر صادق نباشند خداوند به درد شکم گرفتار شان کند.                

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.