خدا خیر کند : نوشته نذیر ظفر

   نذیر ظفر

در وطن قول و قرار است خدا خیر کند  –  انتــخابا ت دو بار است خدا خیر کند

مردم از فقر و تعب روزه ثوابی گیرند  – عده  یی باده گسار است خدا خیر کند

استخاره بکند شیخ پی کـسب طمع  – همچو روبای مکار است خدا خیر کند

زیر نام وطن و مردم و انسانیت ودین  -دغـل و دزد قـــطار است خدا خیر کند

طالبان در عقب و حامد کرزی به جلو  -دال خـواران به شکار است خدا خیر کند

جنگـــسالار غرور کرده کلاه کج ماند -وقـــت بازی قــمار  است خدا خیر کند

می پزد کلچهء خود هر که به تنوروطن -مـلتِ غمــــزده خوار است خدا خیر کند

ما همه در بدر از نکبت همسایه شدیم- چار سـو لانهء مار است خدا خیر کند

اتحادی که پی پول و مـــتاع آمده است- نفــع ارباب غدار است خدا خیر کند

                         همه خواهان زعیم اند که عادل باشد

                        ورنه ظالم دو هزار است خدا خیر کند