شعر دختر افغان : از رجنی پران کمار

imgres-1

٭٭٭٭٭٭٭٭٭

از قــول مگو با مــن ، من دختــر افغانـــــم

غيــرت بودم ميــراث ، از عہد نيا کانـــــــم

در خواب پــرستــم من ، ان خاک زر افشانم

چــون سرمـہ بہ چشمانــم ، من دختر افغانم

گر پشت خميدہ ستم يا پيکر لــــــزانـــــــــــم

با عشق وطن گويــا ، ھـر لحظہ من جوانــم

در بيکسی اين شہــر ھر مشکل خود را من

آسان می نمايــم بـا يــــاد عــزيــــزانـــــــــم

در سر چو گران دارم ھر رســم و رواجشرا

يادش کنـــد بيمارم ، من دختـــر افغـــانــــــم

از بس کہ نازنيــن است خاکش را ببوســـــم

قدرش را بــہ دل دارم ، مــن دختر افغانـــم

در مــرگ وطنــدارم ھر لحظہ بہ سوگم من

غم ميفــشردد قلبم ، من دختر افغانــــــــــــم

کـو مجمر سوزان در کابــل زيبــــايــــــــــم

تا پيکــر خود را مــن انجا بســوزانـــــــــــم

از درد ھمی نالنــد ، ھم مسلـم و ھم ھنــــدو

با درد ھمــا امشـــب من اشک برافشانــــــم