فـــــــــــــــــــــــــرهنگ انتخابــــــــــــات؛ ارزش هــــــــــا و معیار هـــــــا : احمد سعیدی

احمد سعیدیانتخابات خودش فر هنگ قانون مداری و احترام به مردم سالاری است  و این قانون مداری است که برای افراد جامعه حدود و مرز هارا مشخص مي سازد تا هرکس از مرز های مشخص عبور نکند و نظم جامعه را مختل نه سازد. البته انتخابات هم باعث مي شود تا همه یقین کنند که مردم زعیم شان را تعيين مي کند و مجال برای قانون شکنی و قلدر گری نمي دهند. به همین دلیل،مردمي که به اصل دموکراسی و مردم سالاری عقیده دارند نسبت به وقوع جنگ و در گیری بخاطر تصاحب قدرت که بعضی ها آن را دامن می زنند هیچ نوع نگرانی و تشویش ندارند. اما انتخابات تنها کانديدا شدن و رأی دادن نیست بلکه عناصر و مؤلفه های زیاد دارد که فرهنگ انتخابات در رأس تمام آنها قرار دارد و اگر این عناصر فاقد فرهنگ باشد ارزش مورد انتظار را بدست نمی دهد.

در انتخابات باید کانديدا واجد شرایط باشد و رأی دهنده گان ضمن داشتن شرایط بستر و فضای مناسب برای رأی دادن داشته باشند تا احتمال در گیری و خشونت و تقلب را منتفی سازد، اما مهمتر نهاد های بر گزار کنندۀ انتخابات است تا با رعایت اصل  بیطرفی بر پایه قانون انتخابات را حفظ و به ارادۀ ملت نهایت احترام بگذارد، اين که چگونه مي تواند اعتماد ملت را منحیث امانت و ارزش پاسداری کنند در کنار آن مشاهدین، ناظرین و حامیان باید به فرهنگ انتخابات احترام بگذارند. یعنی مزاحمت نکنند بی موقع به تبلیغ و کمپاین دست نه زند ارزش هايی که بلند تر از فرد است را به پای کانديداي مورد نظر شان قربانی نکنند که در ذیل این نوشته به چند مورد آن اشاره مي کنم.

فر هنگ کمپاین:

کمپاین بیان و توضیح ارزش هاست، بیان حقایق و جلب اعتماد مردم و احترام به انسانیت و اثبات اسلامیت در سر زمیني چون افغانستان که  مردم آن کاملاً مسلمان و معتقد به ارزش های اسلامیست تهمت، افتراء، دروغ وغیبت از گناه های کبیره به حساب مي رود و حال اگر قرار باشد مبلغین و کمپاین گران  به جای توضیح بر نامه ها و تضمین اجراأت کانديداي شان به جان حریف بچسپند تهمت، افتراء، دروغ و مبالغه را با هم خلط کنند، شما چه فکر مي کنيد از نتیجه این مبارزه چه حاصل خواهد شد و آیا این با فرهنگ مردم مسلمان یک کشور همآهنگی دارد. این در حالیست که همه باور دارند رأی و گزینش راه حق شخصی و فردی همه اتباع کشور است و کسی حق ندارد مزاحم کسی شود. بناءً  فرهنگ کمپاین اثبات اخلاق در احترام به دیگران است و راست گفتن این واقعیت را به اثبات می رساند.

آیا فر هنگ کمپاین در افغانستان رعایت شده؟

من فکر مي کنم بسیاری از مبلغین و تبلیغات چی ها به جای احترام به کانديداي مورد نظر شان توهین مي کنند. مثلاً دیده شده که شخصی از محترم داکتر عبدالله عبدالله در لباس قومی حمایت کرده اند در حالی که داکتر عبدالله عبدالله محور همه اقوام کشور است. همه اقوام وملیت ها در اطراف آن جمع شده وقتی کسی اقوام دیگر را توهین کند طبعاً داکتر عبدالله عبدالله را شرمنده و رنگ زرد مي سازد و در فیسبوک و بعضی از رسانه های اجتماعی چنین موارد مشاهده شده است. که کاملاً غیر مؤ دبانه وغیر اخلاقی است. مثلاً حامیان یک کانديدا بخاطر جرح شخصیت حریف وارد زنده گي شخصی آن شده هزاران تهمت را نثار حریف مي کنند. کافرش می خوانند، فاشيستش مي دانند، دیوانه اش می گویند معلول جسمی وروحی اش معرفی مي کنند. سر انجام اگر پیروز شود از همین کافر، فاشيست، شرابی و دیوانه حمایت مي کنند که این شیوه هم با فر هنگ انتخابات تناقض دارد و هم بد فر جام است.

استخاره جزء فر هنگ انتخابات نیست:

استخاره یک مسأله استحبابی و شخصی است و اگر کسی آن را به نفع سیاستمداران و دولتمردان به کار بندد از دین و اسلام استفاده سوء کرده است. اگر کسی ارزش های دین را به پای قدرت سیاستمداران بریزد به اسلام جفا کرده است. مثلاً حضرت صبغت الله مجددی می گوید من استخاره کرده ام که فلان برنده است یعنی پیروزی یک فرد را به اخلاق و روش پیامبر (ص) ربط می دهد که طبعاً  گمراه کننده است. در حالی که خودش یک خبره ومتنفذ است حق دارد بگوید به نظر من این کار خوب است و این بد نمي شود امور استحبابی را با ریا و فریب اعلان نمود. ما نماز مي خوانيم و دعا مي کنيم ولی اعلان نمي کنيم. خوب منظورم این است که استخاره سیاسی استفاده منفی از دین است لذ ا در اینجا ما باید شخص مجددی را بخاطر اين که ارزش های دین را قر بانی سیاست کرده نقد کنیم و به استخاره نیز توهين نمي کنم. استخاره یک امر دینی است هر مسلمان حق دارد استخاره کند نه یک فرد اما استخاره  از خود محل و زمان دارد نه اين که بخاطر پیروزی و شکست یک شخصی صورت گیرد که از وی انتظار پول و چوکی یا مقام دیگری
داریم.

تکفیر، توهین وتهمت جزء فرهنگ انتخابات نیست:

برخی کوشش مي کنند انتخابات را رنگ قومی دهند و از عقب ميکرافون بالای یک قوم صدا بلند مي کنند به امید این که از همین کانال به سوی ساحل پیروزی قدم بگذارند. مثلاً شخص محترم داکتر اشرف غنی احمدزی گاهی بالای خود فشار می آورد و می گوید قومی نکنید ما قومی نمي کینم. این حرف ها تحریک کننده است جوانان را به سوی تعصبات قومی سوق می دهد و یا  اين که عدۀ بخاطر شيرين کاري نزد محترم داکتر عبدالله عبدالله به احمد ضیاء مسعود حمله مي کنند و کلمات ناشایسته را به آن نسبت مي دهند که بیشتر دروغ، تهمت وغیبت است. از جهاد و مقاومت بهره می گیرند و رفتارش را متناقض با آرمان هاي قهرمان ملی مي دانند و حرف هایي از این قبیل چون انتحار سیاسی وغیره باید دانست که کمپاین بیان بر نامه هاست نه بر رسی اخلاق و اعتقادات مردم خصوصاً  تکفیر کسی که خود را مسلمان مي داند و کلمه می خواند و تابعیت افغانستان را دارد هم با روش های فرهنگی مغایرت دارد. آیا دیگر هیچ معیار و ارزشی نیست که به تقدس فرد و توهین فرد دیگری پناه ببریم لذا امید وارم دوستان فرهنگ انتخابات و احترام به کانديداها را در هر حال رعایت کنند و دوستان هوشیار باشند نه نادان چون دوست نادان انسان را در هر میدان رنگ زرد مي سازد عوض مفاد ضرر
می رسانند.

دشمن دانا بلند ت مي کند

بر زمینت می زند نادان دوست