چگونه شادی کنم : نوشته نذیر ظفر

download************ 

چگونه شادی کند دل دمی که غم دارد

چگونه  خنده کند لب که دیده نم دارد

چگونه کفر نگـــــویم به طالبان لعین

که نو عروس حنا از کف ستم دارد

چگونه عید بیاید به غمسرای وطن

که جمع همو طنان شکوه از الم دارد

چگونه باز دهم قول اشتی با خصم

که دست خونشده ام کلکهای کم دارد

چگونه شعر غنــــایی رقم زنم ظفرا

که رنگ غصه میهن بدل   قلم دارد

 

 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.