اعلان نتیجه انتخابات بدست ارگ است: احمد سعیدی

 احمد سعیدی هر چند بحث پیرامون انتخابات ونتایج اراء به یک مضحکه تبدیل شده و فکر کردن روی این موضوع هم جزء ضیاع وقت چیزی نیست.واعتراض وانتقاد هم بدون اینکه کدام نتیجه داشته باشد از دید حاکم کشور نماد از دموکراسی وجزء از دست آورد های حکومت سیزده ساله است که مردم باید در همین حد اکتفا کنند وانتظار هیچنوع اقدام واصلاحی را نداشته باشند. ولی بازهم بخاطر اذعان بیشتر مردم افغانستان باید به حقایق رو آورد وبرخی گفتنی هارا با مردم شریک ساخت.واین حقیقت را روشن ساخت که درامه افتضاح انتخابات از روز اول توظیف کمیسیونها تا شکل دادن به کاندیدان ومعرفی شان به کمیسیون همه از یکمدست صورت گرفته واین ملت مظلوم افغانستان است که به برخی واژه ها وهنجار ها خوش باوری نموده با یک شور و شوق وارد میدان انتخابات وتمثیل دموکراسی از مسیر ومجراپی مهندسی شده دیکتاتوری شدند.

ارگ چه میگوید:؟ نتایج نهایی دور دوم انتخابات الی سوم سنبله معلوم خواهد شد کابل (پژواک، ۱۰ اسد ۹۳): سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که نتایج نهایی دور دوم انتخابات، الی سوم سنبله معلوم می گردد.)

حالا قضاوت از شما. با آنکه عده می نویسند که کاندیدان صلاحیت تصمیمگیری را از کمیسیونهای انتخابات گرفته اند.به همین دلیل کشور بسوی بحران میرود.ولی من میگویم کمیسیونها به اشاره ارگ وبر نامه های از قبل تعین شده برای کاندیدان میدان داده اند تا با اعمال نفوذ وادامه کشمکش انتخابات وشمارش آراء را به افتضاح بکشانند.اگر صلاحیت از دو کاندید گرفته شود وکمیسیونها مطابق به قانون عمل کنند یکی از طرفین مجبور میشود به قانون تمکین کند وسر نوشت کشور زودتر تعین شود وحامد کرزی در یکی از باغ های خود ساخته با حیوانات وحشی واهلی خود روزگذرانی کند.سخنگوپی رپیس جمهور زمان نتاپج نهاپی انتخابات را اعلان میکند در حالیکه مسپولین هردو کمیسیون هیچ خبر نیستند ونمیدانند سر نوشت بکجا می انجامد.از روزیکه ٔعضای دو کمیسیون معرفی شد فهمیده میشد که این افراد بدون اشاره رپیس جمهور یک گیلاس آب هم نوشیده نمی توانند و بدون اشاره ارگ از خود به اندازه یک دانه نخود صلاحیت ندارند.واگر کسی دلکش به انتخابات ودموکراسی میسوخت باید همان زمان دست به اعتراض میزد واز خوشباوری کاذب میگذشت .حالا که این اشتباه جبران نمیشود باید اذعان کرد باید قصر ویا ارگ ریاست جمهوری سر نوشت انتخابات را تعین کند طوریکه ایمل فیضی گفته روز سوم سنبله سر نوشت تعین میشود.

چرا سرنوشت انتخابات بدست خارجی ها وکاندیدان افتاد؟ با آنکه رپیس جمهور کرزی علیه حضور هر خارجی در پروسه انتخابات وشمارش آراء مخالفت میکرد حالا به چه دلیل حضور خارجی ومداخله شانرا حتی در تنظیم پروسیجر ابطال آراء می پذیرد؟دلیلش این است که جناب عالی یکجا با افراد دست نشانده در کمیسیونها بحد کافی انتخابات را به افتضاح کشانید که دیگر هیچ نتیجه مطلوب ازین درامه بدست نمی اید وحال میکوشد این گند را با دستمال خارجی ها وکاندیدان پاک کند. شما می بنید که مسولین کمیسیونهابه ایماء واشاره جناب کرزی دفتر کمیسیون انتخابات را میدان شاخ جنگی دو کاندید وطرفداران شان ساخته وسر انجام اعلان میکنند که داتا بس کمیسیون از طرف حامیان کاندیدان دست خورده دیگر هیچ رایی قابل ‌عتبار در کمیسیون وجود ندارد ورپیس جمهور باید درین زمینه تصمیم بگیرد چون هیچ یکی از کاندیدان برنده قاطع نیست.

کاندیدان شکار دست صیادان قصر: نه تنها دو کاندید پیشتاز بلکه تعداد زیاد ازین کاندیدان به ایماء واشاره جناب کرزی وارد میدان رقابت های انتخاباتی شدند وخودرا کاندید کردند.برای همه وعده حمایت وهمکاری داده شده بود.داکتر زلمی رسول واستاد عبدرب رسول سیاف قربانیها های اصلی این مکر بودند که در نخستین روز های مبارزه کنار زده شدند وحال این دو کاندید پیشتاز مانند دو کبوتر بی اراده گاهی طرز العمل میسازند زمانی در میدان رقابت می ایستند تا جان کری دست یکی را بلند کند ویا هردو را برنده بگوید واشک وما یوسیت از چشم هرد پاک کند.اگر کاندیان به دموکراسی باور داشتی ودر مبارزات وشعار های خود هدفمند میبودند نمیکذاشتانند روند دموکراسی انقدر صدمه ببینند.ایشان بزودی قناعت میکردند وبه هر نحو ممکن قصر را از وجود مکر وتزویر وبی کفایتی پاک میکردند .اما بر عکس ارگ این دو کاندید را انقدر سر گردان ساخته که نمیتوانند به ارزش حضور مردم در صحنه فکر کنند فقط بخود می اندیشند وچوکی ریاست اجراپیه .آخر شعار ؤهداف شما چه شد؟ ایا با حکومت فعلی وساختار ومدیریت فعلی شما به اهداف تان می رسید که هر گز نه..لذا بصیرت وهوشیاری در کار است تا تر فند های قصر را نقش بر آب کرد نه حرص چوکی وقدرت.کسانیکه به چوکی می اندیشند هیچ هدفی ندارد وزود از صحنه خارج میشوند.