عا شقان نوشته : نذیر ظفر

  نذیر ظفر

عا شقانم عشق را رها نکید

دل ازیـــــن ماجرا جدا نکنید

پشـــت ملا و مو لوی نروید

پیــــــروی غیرِ از خدا نکنید

فــــــــــقر دارد مقام بی همتا

خـــــــنده بر جامهِ گدا نکنید

چـــون خداوند تان غنی باشد

چشــــــم بر جیب اغنیا نکنید

هر قضــــــا میشود بجا لیکن

دیــــــــــدن یار را قضا نکنید

غیر درگاه حضـــرت معشوق

قامــت خویش را دو تا نکنید