الهی : ح . سهی کابلی


عید مبارک

الهی

در دل هر زره آفتاب  هستی

خورشید نور  جهان  تاب  هستی

مهر دل  جانٍ جانٍ ما هستی

بی  تو همه  بی آب  تاب  هستی

پروردگارا

نه  نیستی  هستی

نه هستی  هستی

هم نیستی  هستی

هم  هستی  هستی

وهم این  هردو

نیستی  و هستی

پروردگارا

روح  و روانم  هستی

نوردیدگانم هستی

ورد زبانم  هستی

هستی دل  وجانم  هستی

(خاک پای  خاک  پای  درگاه  تو – ح . سهی  کابلی )