هم مرده دارهستی وهم میله میکنی : سروده ء شادروان استاد شاه ولی ولی ترانه ساز

shahvalia200

******

صدرنگ غذا به سفره  نانت نهاده ای

خود چون جناب حاتم طایی ستاده ای 

برگو که پول مصرف این نان خاصه را 

آخر چرا برای  فقیران نداده ای 

     یارا ببین چه کاری بد و خیله میکنی 

هم مرده دار هستی و هم میله میکنی  

******

هر غوری برنج تو افزون ز چارک است 

حلوا میان سینی و پتنوس مبارک است 

کچری قروت و شلُه مستاوه  و َِبته 

سه رنگ کباب سیخی و أشک بلا شک است 

یارا ببین چه کار بد وخیله میکنی 

هم مرده دار هستی و هم میله میکنی  

*****

مستاوه پخته ای ُ طبق شلُه ماش چیست 

ماش آوه پخته ای مُکفیُ دیگ آش چیست 

ای هموطن برای خدا راستی بگو

درخود نمایی این همه سعی و تلاش چیست 

یارا ببین چه کاری بد و خیله میکنی 

هم مرده دار هستی و هم میله میکنی 

*****

بشنو عزیز من که چه کاری نموده  ای  

رسم و رواج تازه  ای جاری نموده ای  

طشت گلاب جامن و دیش  جلبی را 

تزئین  خوان فاتحه داری  نموده  ای  

یارا ببین چه کار بد و خیله میکنی 

هم مرده دار هستی و هم میله میکنی 

******

غافل مشو ز برف و زمستان کشورت 

از ناله های مردم عریان کشورت 

صد مُرده بی سر و بی تن فتاده است 

در جاده و پل و پلوان کشورت 

یارا ببین چه کار بد وخیله میکنی

  هم مرده دار هستی و هم میله میکنی 

 ختم