در این فیلم شما بخشهای مختلف زندگی اجتماعی دختران جوان را تماشا مینماید ُ یک گروپ از دختران جوان بخشهای از زندگی مردم را نشان میدهند.

مبارزه  برای  زندگی  بهتر تنها  از راه  توپ و تفنگ  نیست  این  دختران  مادران  آینده  ساز جامعه  میباشند . برای  هموار  کردن  دشواری های زنان  جامعه  ابتکار  نموده  اند و بخصوص  جوانان  مردم  آزار که باعث  اذیت  دختر  خانم ها میشوند  افشا میدارند.

 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.