فرمان خلاف قانون اساسی بعد از این محاکم به رئیس جمهور گزارش بدهند: احـــــد جـــاوید نــــوری

 حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توظیف هیئت جهت بررسی اجراات کاری ولسوالی  شیندند و سایر ولسوالی های ولایت هرات به منظور بررسی همه جانبه اجراات کاری ولسوالی شیندند و سایر ولسوالی های ولایت هرات توظیف هیئت را تحت ریاست عبدالباقی پوپل رئیس عمومی امور شاروالی های اداره مستقل ارگانهای محلی و به عضویت:

ایمل صالح زی، رئیس استخدام، اداره مستقل ارگانهای محلی و حامد سروری رئیس نظارت و ارزیابی، اداره مستقل ارگانهای محلی منظور می نمایم.

هیئت موظف اجراات کاری ولسوالی شیندند و ولسوالی کهسان، پشتون زرغون، کشک کهنه، ادرسکن، رباط سنگی، گذره، اوبی، کرخ، گلران، غوریان، زنده جان، چشت شریف، انجیل و فارسی را مستند به اسناد قانونی و نحوه برخورد با قضایای مربوط به ولسوالی های متذکره بطور همه جانبه  بررسی نموده، یافته ها و گزارش عینی موضوع را با پیشنهاد های مشخص در زمینه بهبود و تامین شفافیت کاری در آن ولسوالی ها طی یک هفته به ریاست جمهوری گزارش دهند.

ولایت هرات و نهاد های امنیتی آن ولایت، امنیت هیئت را بصورت همه جانبه تامین و در اجرای وظایف مربوط تسهیلات لازم را به آنها فراهم نمایند.

اداره مستقل ارگانهای محلی در قسمت انتقال هیئت از طریق ترانسپورت هوایی ملکی، از داخل بودجه خویش اقدام نماید.ختم/شمس

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توظیف هیئت جهت بررسی وضعیت قوماندانی امنیه و قوماندانی های امنیه ولسوالی های ولایت هرات  به منظور بررسی همه جانبه وضعیت امنیتی و مرتبط به آن نحوه اجراات کاری قوماندانی امنیه ولایت هرات و قوماندانی های امنیه کلیه ولسوای های آن ولایت توظیف هیئت را تحت ریاست عبدالغفار صاحبزاده و به عضویت موظفین وزارت امور داخله، منظور می نمایم.

هیئت موظف است اجراات عملی قوماندانی امنیه و قوماندانی های امنیه ولسوالی های هرات را در خصوص تامین امنیت مرکز و ولسوالی های آنولایت برویت اسناد و تدابیر قبلاً اتخاذ شده همه جانبه بررسی نموده گزارش مستند و عینی خویش را با پیشنهاد های مشخص در جهت بهبود وضعیت امنیتی ولایت هرات طی یک هفته به ریاست جمهوری ا.ا، ارایه نمایند.

ولایت هرات و نهاد های امنیتی آنولایت، امنیت هیئت را بصورت همه جانبه تامین و در اجرای وظایف مربوط تسهیلات لازم را به اوشان فراهم نمایند.

 حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد سبکدوشی رؤسای برشنا، صحت عامه، ترانسپورت، څارنوالی استیناف و رئیس شفاخانه مرکزی ولایت هرات  بتاسی از فقره (13) ماده (64) قانون اساسی افغانستان و به منظور تحقق برنامه اصلاحات در ادارات دولتی و تنبه کارمندان کارشکن که متعهد به آرمان های دولت جمهوری اسلامی افغانستان نبوده، سبکدوشی ذوات آتی:

رئیس صحت عامه ولایت هرات،

رئیس شفاخانه مرکزی ولایت هرات،

رئیس شرکت برشنا ولایت هرات،

رئیس ترانسپورت ولایت هرات ،

رئیس څارنوالی استیناف ولایت هرات.

از وظایف شان منظور است.

الی تقرر روسای جدید، معاونین مسلکی ریاست های متذکره از امور مربوط سرپرستی نمایند.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد سبکدوشی رؤسای مواد نفتی، معارف  و گمرک ولایت هرات و معرفی شان به څارنوالی جهت بررسی  اتهامات وارده به ایشان

بتاسی از فقره (13) ماده (64) قانون اساسی افغانستان و به منظور تحقق برنامه اصلاحات در ادارات دولتی و از بین بردن فساد و پیگرد قانونی عوامل آن، سبکدوشی ذوات آتی:

رئیس گمرکات، ولایت هرات،

رئیس مواد نفتی، ولایت هرات،

رئیس معارف، ولایت هرات، از وظایف شان، منظور است.

لوی څارنوالی جمهوری ا.ا موظف است در پرتو قوانین نافذه کشور کارکرد های ایشان را بررسی و دوسیه نسبتی شانرا به محکمه محول سازد.

ستره محکمه جمهوری ا.ا نتایج تعقیب عدلی را به اسرع وقت ممکن به ریاست جمهوری گزارش ارایه نماید.

الی تقرر روسای جدید، معاونین مسلکی ریاست های متذکره از امور مربوط سرپرستی نمایند. ختم/شمس

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

به اساس پیشنهاد  سرپرست اداره مستقل ارگانهای محلی مبنی بر برطرفی ولسوالان غیر رقابتی بر اساس حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و سرپرستی افراد ذیل منحیث ولسوالان سرپرست  ذیلاً منظور است  :

عبدالنصیر فرزند محمد ایوب سرپرست ولسوالی انجیل

نجیب الله فرزند عبدالله سرپرست ولسوالی غوریان

عبدالحمید فرزند نور محمد سرپرست ولسوالی شیندند

لعل محمد فرزند غوث الدین سرپرست ولسوالی ادرسکن

عبدالقیوم فرزند سخی داد سرپرست ولسوالی اوبه

فضل الباری فرزند عبدالباقی سرپرست ولسوالی کرخ

اسدالله فرزند تاجمیر سرپرست ولسوالی گلران

محمد ظریف شاه فرزند امیر خان سرپرست ولسوالی کهسان

انفکاک هشت تن ولسوالان سرپرست ولسوالی های ذکر شده هرات و توظیف آمرین و مدیران عمومی اجرائیه ولسوالی های متذکره به حیث سرپرست آن ولسوالی ها برعلاوه وظیفه موجوده شان، الی تقرر ولسوالان جدید از طریق رقابت آزاد منظور است.

اداره مستقل ارگانهای محلی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی موظف اند تقرر ولسوالان جدید را بعد از رفع محدودیت مندرج  فرمان شماره 8 مورخ 8/7/ 1393 به اسرع وقت از طریق رقابت آزاد طی مراحل نمایند.