رهء میخانه : ف. بری

 ف بری

زهجران غصه ها دردل رهء میخانه میخواهم      

 فراموشی نصیبی از لب پیمـــــــانه میخواهم

زبـــــــزم دوستان دورم خمـــارم میکشـد آخر      

 شکست جام صبر از نعره مستـــانه میخواهم

ندارد ســــازشی با هوشیـــاران فتــــــــنه دنیا     

چومجنون دربیابان سرخوش ودیوانه میخواهم

اسیـــــرم تا به دام حلقه زلف سمـــــن بـویش      

 نوا سنــــجی مــــــدام از بلبل زولانه میخواهم

مهء کنعانیی گـــــــم کرده در ویـرانه دنیـــــا        

به راهش چون ذلیـــخا گوشه نیخـانه میخواهم

در افتادم زپا اما چه دور ازشمـع رخســارش       

درین راه همت از خاکستــــر پروانه میخواهم

مراجان نیست بی جانان خراب افتاده درکویش    

 حضور مقدمش را بر دل ویـــــرانه میخواهم

چه بیدادی فلک بر مــــن روادیده بری امروز     

 که تا این فتنه خوابد دفتر افســـــــانه میخواهم