گــــم کـــــرده ام : ابوالمعانی بـــیــــدل

MirzaA.QaderBidel

 نور جان  در ظلمت  آباد بدن  گم  کرده  ام 

آه  از این  یوسف  که  من  در پیرهن  گم  کرده  ام

چون نم اشکی  که از  مژگان فرو ریزد بخاک 

خویش را در نقش  پای  خویشتن  گم  کرده  ام  

چون  نفس از منتهای جستجو آگه نیم 

اینقدردانم  که  چیزی  هست  ومن  گم  کرده  ام