مولانا جلال الدین بلخی میگوید

مولانای  بزرگ بلخ
مولانای بزرگ بلخ

از  دلبر ما نشان  کی  دارد 

درخانه  مهی  نهان  کی  دارد  

آن تیر  که  جان شکار  آنست  

بنمای  که  آن  کمان  کی  دارد 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.