خــواجـــه عــبدالله انــصـــاری میگــویــد

 Khaje-Abdollah-Ansari-1

با صنع  تو هر مور چه رازی  دارد 

با شوق  تو هر سوخته  سازی  دارد 

ای  خالق  ذوالجلال  نومید مکن 

آنرا  که بدرگهت  نیازی  دارد