هشتم مارچ روزهمبستگی(زن یا بقای زنده گی ) : نوشته – نذیر ظفر


zafarnazir

  هشتم مارچ روزهمبستگی نسوان را به همه مادرانِ خواهران و دوشیزه گان غیور ملت مســـــتضعف ما تبریک عرض نموده و مو فقیت های بیکران شانرا در امور زنده گی و مبارزه بر حق علیه خشونت خواهانم.

     

   زن فروغ خانه و مـــــــاوای ماست

مشعلی رخشــــــنده   دنیا ی ماست

زن تجلای بقــــــــای  زنده گیـــست

امتـــــــــداد رونـــــــق فردای ماست

مادرو دو شـــــــــــیزه و خواهر بود

زنِ ؛ چو خون غیرت رگهای ماست

زن بــــــــــــــــــــقران خدا دارد مقام

سالک  دنیا و هم عقــــــــبای ماست

زن ستــــــــــــــیزان را خدا لعنت کند

این شــــــعار قلب خوش آوای ماست