تبریک وتهنیت سایت ماریا دارو بمناسبت روز جهانی زن : جاودان باد وحدت تفکر وعمل در مبارزه علیه هر نوع ظلم ُ استبداد واستعمار

*****************

نقاشی  انگشتان هنر  آفرین داکتر دنیا غبار بیانگر  احساس  وعواطف زن .unnamed