منتظر بهار نوشته : نذیر ظفر

ظفر

یقینم نــــــو بهاران خواهد امد

نوای مـــــرغزاران خواهد امد

ز شادیـــــــــــهای ایام بــــهاری

ز چـــــــشم ابر باران خواهد امد

ز رقـــص جامهای لاله در دشت

طـــرب بر مـیگساران خواهد امد

دلا غـــمباده گشتی صبر کن صبر

انیس ای غمــــگساران خواهد امد

بـــــــگیرد نوبهاران دست نو روز

بــــــــشادی پیش یاران خواهد امد 

بگوش ات  ای ظفر آخر ز شادی 

ترنـــــــــم از هزاران خواهد امد