در هر حال سه نکته مهم وحیاتی را نباید فراموش کرد

سه  چیز را با  احتیاط  بردار   قدم  قلم  قسم 

سه چیز را پاک  نگهدار   جسم ً لباس  و  خیال  

از  سه  چیز  کار  بگیر     عقلُ همت ُ صبر 

از  سه  چیز  خودرا  دور  نگهدار     افسوس  ُ فریاد  و نفرین  

سه  چیز را آلوده  نساز     وجدان  ُ زبان و چشم 

سه  چیز  را  هیچگاه فراموش  نکن    خدا ُ مرگ  و  دوست

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.