اورنـــگ : شعر زیبای از سیـــد مــحـمــد نــادر خــــرم

Said_M_Khoram

در اینجا هر چه بینی رنگ دارد 

 هوس بازار رنگلرنگ دارد 

خدنگ تیر مژگامنش چپ و راست 

 به قصد کشتنم آهنگ دارد 

بیار ای اشک از سوز دل من 

 که چشمش با دل من جنگ دارد 

پری رویان چو گل زیباست اینجا 

 ولیکن بو ندارد رنگ دارد 

دل بشکسته ء مارا نظر کن

 خموشی ساز ما آهنگ دارد 

دل از سوی وطن هم نا امید است 

 خیانت این زمان فرهنگ دارد

زخاین هیچگاه غیرت مجویید 

 خیال چوکی و اورنگ دارد 

فروشد با سر فرازی وطن را  

 که این نامرد سر بی ننگ دارد 

زبانش هیچگاه با دل یکی نیست

 که در سر فتنه و نیرنگ دارد 

به فکر ملک ومردم نیست هرگز 

 سرش اکنون خمار بنگ دارد 

به دشمن این سخن را باز گویید 

در ودیوار  این  مُلک سنگ دارد