میرغلام محمد غبار ٬ نویسنده متن و گوینده: فتانه مقتدر-متنی در مورد ابر مرد تاریخ علامه میر غلام محمد غبار ٬ در یکی از گردهمایی ها ی بزرگداشت از یادبود این مرد عالم ٬ ناریخ دان ٬…

ویدیو را اینجا  بشنوید