ضعیفان را به غم تنها گذاشتند ُ نوشته : نذیرظفر

zafarnazir

بحــــق ما جفا کردند و رفتند

ستم بر ما روا کردند و رفتند

بـــما رسم رخِ دشمن کشیدند

فرار از ما جرا کردند و رفتند

نماز بی وضو خواندند بمحراب

به دین ما جفا کردند و رفتند

چپی و راستی سر چپه گردید

به هر راهی خطا کردند و رفتند

نگفـــــــــتند علت کشتار ما را 

فقــــط باری دعا کردند و رفتند

به عزم کشـتن سوسمار بودند

ولی با او صفا کردند و رفتند

ضعیفان را به غم تنها گذاشتند

به هر سو دست و پا کردند و رفتند