مـــاتــم ســرا : این شعر زیبا( سیدمحمدنادر خرم) برحال وطن ما صدق میکند .

Said_M_Khoram

فلک بنگر چگونه کشورم  سوخت  

 به ظلم  نا روا  بوم وبرم سوخت 

زبانه میکشد آتش زهرسو   

دراین  ماتم سرا خاک ودرم سوخت 

عزیران  سوختند در  آتش  جنگ 

 مرا از  غم  تمام  پیکرم  سو.خت 

گرفت  دشمن  در آخر انتقامش

 غلامانش  کنون خاکسترم سوخت

زده آتش  به  ملکم دشمن  دین 

 درخت وجنگل وخشک وترم  سوخت

مجال  زندگی  از  ما ربودند 

غم و درد و الم ُ بال وپرم سوخت

دمار از روزگار ما برآمد

 همه دار وندار کشورم سوخت