چی خوب میشد نوشته : نذیر ظفر

ظفر

اگر در دل همیـــــــشه خانه میکردی چی خوب میشد

به لطف ات ترک هر بیگانه میکردی چی خوب میشد 

نمی دادی جوابـــــــم را اگر با لحـــــــــــــن خشم آلود

مرا  با زلف خــــــود ذولانه میکردی چی خوب میشد 

ندارم مـــــــــــن ز هــــــوشیاری دل شاد ای دلا رامم

به جورت گر مـــــرا دیوانه میکردی چی خوب میشد

مــــرا از چـــــشم  انداختی میـــــــــــــــان همقطارانم 

به پیـــــــــــشم جلوه مستانه میکردی چی خوب میشد 

تو گــــــر ســـــاقی من بودی و من می خواره دستت 

برایـــــم بـــــــاده در پیمانه میکردی  چی خوب میشد

پــــر یشـــــانی زلـــــفت در پـــر یـــــشانی من افزود

اگر زلفان خــــــــود را شانه میکردی چی خوب میشد