این شعر زیبا خیلی دلنشین است

2mq2dmf

با هر دلی که شاد شود شاد می شوم

آباد هر که گشت، من آباد می شوم

در دام هر که رفت ، شریک غمش منم
از بند هرکه رست، من آزاد می شوم

بینم اگر که بال فغان در دلی شکست
من بر لبش نشسته و فریاد می شوم

بااین نبرد سخت که با صخره ها کنم
روزی حریف تیشه ء فرهاد می شوم

تا خوبتر بیان کنم ای زنده گی ترا
طبع خیام و خامهء بهزاد می شوم

چون بوی گل، که گاه شگفتن شود پدید
من از میان شعر خود ایجاد می شوم

فانی به پای هیچ کسی خم نشد سرت
آخر من از غروز تو برباد می شوم

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.