تــــیــرنــــگاه : سیـد مــحــمــــد نــــادر خرم

Said_M_Khoram

بگو ای دل چرا دیوانه  گشتی

 زخویش واقرابا بیگانه گشتی 

درعشق ومحبت را گشودی  

مجاور بردرکاشانه گشتی 

به صحرای محبت پانهادی

 گرفتار بت دردانه گشتی

زخود رفتی به یک تیر نگاهی

 شکار نرگس مستانه گشتی  

به کوی گلرخی ماوا گرفتی  

به جعد زلف وی زولانه گشتی 

شب وروز از غم جانان  نخفتی

به درد غم چرا هم خانه  گشتی 

بسی رسوا شدی  در عشق  خوبان

 شهیر و نزد خلق افسانه گشتی

بگو اخر مرادت چیست ای دل

 به آتش سوختیُ پروانه گشتی

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.