تقریظ برکتاب « شگوفه های ادب » مشتمل بر تک بیتی ها ، دوبیتی ها و رباعیات گلچین « دری – پشتو وترکی» اثر جاودانه داکتر ایماق : استاد محمد امین متین اندخویی

فیض الله ایماق

ایماق  تویی  عاقل  و  فرزانهٔ  ما

از  مهر  تو  خرم  است کاشانهٔ ما

در هر دو جهان خدا بتو لطف کند

این   است   مرام  دل  دیوانهٔ  ما

***

ایــــماق !  اینــم  سیویملی  فرزانه ایرور

ساغینچی  قیزیق  مهری صمیمانه ایرور

شـــاعر تیلیدن سیله گن ابیاتین اؤقینگ

هر نکته سی  کؤز اؤنگيده دُر دانه ایرور

***

سخن شناسان نازک خیال ،کلام موزون و مرغوب را با اوزان زیبا والحان گوارا آمیخته آنرا شعر نامیده اند . اینگونه مفاهم دلنشین وموثر در شیرازه های روان شاعر تنیده نمو میکند ، با تابش به انگشتان سحر آفرین نگاره گری میزیبد که به انشای عبارات لطیف مسلط باشد ، در اینموارد دسترسی به مهارت لازمی ، بدون تحمل ریاضت امریست دشوار ، پویندگان فنون وادب بایست به حجره های آموزشی زانو زده هنر سرایش را بیاموزند وبیندوزند. برخی از نظریه پردازان گوارائي طبيعت را دربالندگي، استعداد هاي فطري مفيددانسته اند 

هرگاه اثر گذاري قول واپسين را ممد مبحث نخستين پنداريم ممكن مرتكب اشتباهي نشويم زيرا هريك از گوشه هاي شاداب ونگهت بار كشورعزيز ودوست داشتني ما متشكل از مرغزاران معطر ، قصبات مشجر وجبال خوش منظر ميباشد . 

بسي از چهره هاي تابناك ادبي را سراغ داريم در دامن سر سبز وطن بازيور دانش وادب پرورش يافته اند .

اين فرزانه گان كار آزموده در بار وري نشيده هاي ذهني وچكيده هاي شفاهي خويش ، افزون بر قابليت فطري كه در اختيار دارند از مشاهدْْْْْهء مناظر قشنگ ورويدادهاي اثر بخش تاثير پذير شده بس اشعار عروضي وابيات فولكلوري آفريده اند.

اينگونه سروده ها در صفحات كتب وجرايد درج گرديده است .

محترم دكتور فيض الله ايماق از اين دست سروده هاي موزون را از منابع معتبر علمي وادبي گرد آوردي نموده بدست نشر سپرده اند بنابر اين ازاحساس نيك وزحمات ثمر بخش شان اظهار امتنان نموده براي شان موفقيت بيشتري را از بارگاه الهي ميطلبم در چنين موارد فروزان تر درخشيده مصدر خدمات ادبي شوند.

با تقديم حرمت بي پايان 

محمد امين متين اندخوئي