درس هســتـی : رازق فـانـی

 2mq2dmf

 به غم عشق مبتلا نشوید  – دوستان من شدم شما نشوید 

از پی کاروان شتاب کنید – تادر این جاده نقش پا نشوید

تیشه بر پای خسته گان نزنید – خسته یی را اگر عصا نشوید 

سنگ را گر زره نبردارید – خلق را سنگ پیش پا نشوید 

آتشم صحبتم خطر دارد – بامن ُ  آن به که آشنا نشوید 

درس هستی ز آتش آموزید -منشینید تا فنا نشوید