ماموریت های سیاسی کرزی ازواشگتن تا مسکو : دکتور علـــی احـمـد کریـمـی

 karimi ahmad aliبازی درسیاست های بزرگ تصادفی نیست. استقبال بی سابقه ازحامد کرزی رییس جمهورمتقاعد که درادبیات سیاسی جهان ازآن به نام مرغابی لنگ یاد مینمایند وآن هم درآستانه سفراشرف غنی رییس جمهور برحال افغانستان به همایش سران سازمان همکاری شانگهای که در اوایل جولای سال جاری درشهراوفای روسیه برگزارمیگردد درنوع خود بازی زیرکانه وجالب بود.ولادیمرپوتین رییس جمهورمقتدرروسیه درآغازمذاکرات با ذکرارقام مشخص که طالبان وداعش ازمجموع 34  ولایت به 25 ولایت افغانستان ومناطق مرزی حضوروکنترل دارند درواقع به کرزی یادآورگردید تادر  مذاکرات صاف وپوست کنده حرف دل خودرا بگوید، برای چه آمده وچه میخواهد تابدستهای خالی برنگردد. مذاکرات بااشتراک اوشاکف مشاوررییس جمهور،کابلف نماینده رییس جمهوردرامورافغانستان وایگرایوانف میزبان وکرزی حتی بدون اسپنتا وهیوادمل هیات همراه کرزی به پشت درهای بسته صورت گرفت. البته این بزرگترین موفقیت جدید دیپلماسی پوتین است که بایک تیرچند هدف را نشانه گرفت.گمانه زنی درمذکرات پشت درهای بسته هم خطا وهم به جااست،به جا به این دلیل است که کرزی درمدت سیزده سال به سرنوشت مردم بازی نمود وهدف ملی وتاریخی نداشت،کرزی سیاستمدارزیرک است وباپیروی ازسیاست رمزآلود وپنهان کاری درفکرکسب رضایت مردم و نیکبختی ورفاه عمومی نیست و زیرکی خاصیت ابلیس است.   روسهاهم حافظه ضعیف ندارند ومیدانند که کرزی درسال 2001 درمسکوبا طعنهه وطمطراق خاص درحالیکه آستین های مرقع چپنش را تکان میداد هوشدارداد که بزرگترین گردن کلفت دنیا یعنی امریکا با ماست،کرزی برای مسکو هدیه ای مانند ادواراستون مغزاسرارامنیتی امریکا نیست تاکاخ سپید را عصبانی وداغان بگرداند،کرزی واسال و برای امریکا جنس یکبارمصرف است. اهداف مرموزکرزی دراین سفر از لابلای سخنان متاقض اوتا اندازه کشف میگردد. اوپیش ازملاقات با ولادیمیرپوتین دریک مصاحبه اختصاصی به تلویزون لاف نیوز به قدردانی وانتقادازامریکا یادنمود، امریکا درتاسیس بهترین سیستم تعلیم وتربیت، شفاخانه های مدرن امور ساختمانی وراه سازی با ماکمک نموده،من امریکا رادوست دارم وهمزمان دهن به انتقاد امریکا وناتوگشود که طی سیزده سال نتوانستند ماموریت خودرادرتامین امنیت انجام بدهند وافغانستان رابه سرنوشت بدترازسوریه،عراق ولیبیا مواجه خواهد گردانید، من ا زروسیه،چین وهند دعوت می نمایم که برمبارزه باتروریسم،موادمخدروداعش که پدیده افغانی نیست وریشه درخارج دارد و برما تحمیل گردیده است بطورمشترک همکاری نمایند، امریکا درماورای اوقیانوس موقعیت دارد کشورهای منطقه باید خودشان ازامنیت خود دفاع نمایند. کرزی به پاسخ این سوال خبرنگارشبکه که همه شمارا فرد منحصربه طرفدارامریکا میشناسند وفکرنمی کنید که باموضعگیری دوگانه هم به نعل وهم به میخ میکوبید؟ آیا شما به مقصد حمایت سیاسی به مسکوآمده اید؟ کرزی جواب داد دوران من سپری گردید، تهاجم شوروی اشتباه بود حالابروی ویرانه های زلزله سیاسی شوروی سابق باید روابط را درمبارزه با تهدید مشترک ازنودرزمینه های مختلف ازآن جمله تجارت تقویت بخشید. افغانستان چه میتواند بروسیه بدهد؟ میوه های خشک، قالین،پوست سگرت، خبرنگارپرسید تریاک؟ تولید وقاجاق مواد مخدرتوسط سازمانهای بین المللی ازافغانستان بکشورهای مختلف ازآنجمله به روسیه واردمیگردد. کرزی درکنفرانس مطبوعاتی  درخبرکزاری ریانوستی که درآن ایگرایوانف وزیرخارجه سابق روسیه ومیزبان کرزی نیزاشتراک ورزیده بود نتایج مذاکرات خودرا با ولادیمیرپوتین وسرگی لافروف وزیرخارجه روسیه بسیارسازنده ومفید ارزیابی نمود وبا علاقه به دورنمای شفاف درروابط دوکشور افزود که من سال گذشته دردوره ریاست جمهوری خودبرگشت جزیره کریما را که جزء قلمرو روسیه است وخروشچف آنرا به اوکراین بخشیده بود برسمیت شناختم،حدس زده میشود که منظوروی ازذکرناگهانی این مطلب مخاطب نه خبرنگاران بلکه ایگرایوانف بود  که زمان گرفتن حق الزمه فرارسیده است.ایگرایوانف وزیرسابقه خارجه روسیه که ازدیپلماتهای سرشناس درجهان است  درضمن تعریف ازماموریت کرزی گفت رییس جمهورسابق وجود ندارد،سفرآقای کرزی سیاسی است این جمله ایوانف درادبیات سیاسی که معمولا ازرییس جمهورکه معمولااز صحنه سیاست دورمیگردد ماهیت اصلی این سفررا برملا گردانید که ازواشنگتن آغاز گردیده وحالا برای دوره خدمتی به مسکو گماشته شده است.   کرزی درافغانستان پایه مردمی ندارد،خودش اعتراف نمود که تحولات سالهای اخیردرامورمختلف وازآن جمله آزادی بیان ومطبوعات مرهون کمک های سیل آسای امریکا وجهان میباشد، سازمانهای مدنی وکارمندان دولت اردو وپولیس همه حقوق بگیرامریکا میباشند طبق گزارشهای بیطرف درقاچاق مواد مخدردرجه داران بزرگ اردو نیزمتهم می باشند، جهان ازجمله روشنفکران ومردم معمولی روسیه به کلاه قره قلی، چپن ابریشمی وپراهن وتنبان کشال کرزی وقلم طلایی اوحساسیت دارند وخاندان کرزی درمطبوعات دنیا بنام سلاطین موادمخدر شهرت دارند.کرزی متاسفانه نمی داند که اتحاد کشورهای منطقه درمبارزه باتروریسم وداعش که پروژه مشترک امریکا،انگلس واسرائیل است ابتکار روسیه است ولی متاسفانه کشورهای مقتدرمنطقه مانندچین وهند نمی توانند درتقابل باامریکا ازمنافع خود بگذرند.کرزی درطول سیزده سال زمامداری خود نخواست ویا نه توانست ازظرفیت های عظیم همکاری بین روسیه وافغانستان استفاده نماید کاکای کرزی چهارسال سفیر افغانستان درروسیه بود بجای جذب تحصیل کرده وتقویت روابط علمی وفرهنگی تکه داریک تاجربود که امروزازکرزی استقبال مینماید متاسفانه تعدادی ازتحصیل کرده که ذات بت پرستی دارندوهمیشه درحسرت تملق اشخاص معروف روزگذرانی مینمایند بجای دفاع ازحقوق خود شب وروز درفرودگاه ها وهوتل ها گزمه میزنند تابا کرزی وامثال آن عکاسی نمایند.ماموریت سیاسی کرزی در مسکوگفته مردبزرگی را به خاطر میآورد که تاریخ دوبارتکرار میگردد اول به شکل فاجعه ودوم به شکل لودگی. امید است که در لودگی سیاسی کرزی فجایع ولودگی های سیاسی گذشته تکرار نگردد. 

دکتور علی احمد کریمی