عید شما مبارک : نوشته نذیر ظفر

ظفر

ای دوستان و یاران عید شما مبارک

چشمان تان فروزان عید شما مبارک

دور باد غصه و غم هر گز مباد ماتم

بر ملـت مســـــلمان عید شما مبارک

هــــر روز تان بهاری با نغمه قناری

جای شمـــا گلستان عید شما مبارک

دلهای تان مبرا   از روزه گشت آرا

پا کیزه گان سبحان عید شما مبارک

شادی و کامـــرانی یاری و همزبانی

اید به مـــــنزل تان عید شما مبارک