جایگاه افغانستان دربازی بزرگ و چراامریکا افغانستان را ترک نمی گوید ؟ قسمت اول و دوم : دکتور علی احمد کریمی

   1459821_228433257331158_587239746_n امریکا بدون جنگ نمیتواند به هژمونی خودادامه بدهد. امریکا میگویددرجهان بایدیک ثبات دهنده وجود داشته باشد تا نظم انارشیک بین المللی دچارانکسارقدرت نگردد. جنگ اول جهانی درزمان ولسن، جنگ دوم جهانی درزمان روزولت،جنگ کره درزمان ترومن، جنگ ویتنام درزمان جانسن ونیکسن وجنگ عراق درزمان بوش پدرمقدمه چینی ودرزمان بوش پسرآغاز گردید. جنگ امریکا درعراق جنگ انتخابی بود تاصدام نابود گردد اما درافغانستان کارشناسان امریکا نوع جدید جنگ رابه نام جنگ ضرورت اختراع نمودند واین ضرورت را چون جنگ عادلانه به بهانه جنگ با القاعده وطالبان تعبیر وتفسیرنمودند.امریکا دراین جنگ وعده امنیت ومبارزه باتروریسم رادادولی نتوانست ماموریت خودرا انجام بدهد،اززمان تهاجم امریکا 14 سال سپری گردیده افغانستان نا امن تر،تروریستها گستاخ تروقاچاق مواد

مخدردوبرابربیشترگردیده است،امریکا بجای جنگ باتروریسم خانه وکاشانه مردم بی دفاع مارا بمباران می نماید .امریکا باحمایت ازسازمان ملل وغنی ترین کشورهای جهان دراین جنگ آینده دنیا ونظم جدید راتمرین مینماید. سیاست امریکا با شوروی سابق درافغانستان فرق دارد،شوروی به زورمیخواست سوسیالیسم رادرافغانستان بسازد، بریژنیف باتمام سران حزب دموکراتیک خلق لب بوسی نمود واستخبارات شوروی آنها رابه نوبت مانند گوساله درپای فرعون زمان قربانی نمودند وزمانیکه ازافغانستان خارج گردید نجیب الله تشنه به قدرت وعبرت ناپذیر را گروگان گذاشتند. امریکا حاضرنیست تاکرزی به سرنوشت نجیب دچارگردد. ماموریت اوتا پایان جنگ ضرورت ادامه می یابد،امریکا دراین ماموریت بعد ازراندن طالبان سروصورت ظاهری کرزی رانیزبا گذاشتن کلاه قره قل برسروچپن برتن که درجامعه ما متروک گردیده بود تغیر داد.کلاه گزاران وکلاه برداران مسوولیت های ملی، تاریخی واخلاقی ندارند و خط مشی شان  دادن امتیازات سخاوتمندانه به اقلیت خائین است تا تنور نزاع ،دشمنی وتفرقه افگنی های مذهبی ،قومی وزبانی راداغ نگاه دارند  و با دادن قدرت به چاقوکشان هرزه و تفنگداران زورگو و نو به روزگاررسیده وتجمل پرست  اخلاق اجتماعی راتنبل ومردم رابه آینده کشور بی میل ونظام سفله پروری را رایج وطبقه تحصیل کرده، فاضل وروشنفکررا حاشیه نشین ومجبوربه فراراز وطن بگردانند.تا حس آینده نگری وآینده سازی دراندیشه ها بخشکد. کرزی این وظایف را موفقانه انجام داد، پافشاری واذیان گویی  کرزی به امضای توافقنامه امنیتی بخاطرگرفتن قباله مصوونیت ازامریکا بود، وبه کرزی این اجازه داده شد تا امریکا  وپاکستان  را انتقاد نماید تا به نزد مردم عوام دست نشانده جلوه نه نماید. درواقع این مخالفت کرزی باعث حفظ آبروی امریکا درداخل وجهان گردید، تا امریکا به دنیا ومردم خود بگوید  که ما نمی خواهیم که مالیات شما درافغانستان تلف وفرزندان شما درآتش جهنم این کشوربسوزد ما حاضریم افغانستان راترک بگویم اما تمام مردم افغانستان با وجود مخالفت کرزی درامضای قرارداد امنیتی ازترس جنگ داخلی ونزاع و دشمنی های قومی وزبانی نمی خواهند تا ما این کشورراترک بگویم، درغیرآن افغانها عادت به ویرانی کشوروکشتن همدیگرنموده اند.امریکا با استفاده ازتجربه شوروی آموخته بود اگرابرقدرتی بزرگی مانند امریکا کشوری را که موردتهاجم قرارداده ترک بگوید معنای شکست امپراطوری رامیدهد همانطوریکه شوروی فروپاشید،امریکا برای اینکه اهداف استراتژیکی جدید خودرا درمنطقه تقویت بخشد افغانستان را به وضع فعلی آن نگاه میدارد ومردم افغانستان گروگان فلسفه جنگ جدید امریکا گردیده اند، امریکا به امنیت وغرورملی افغانها خیانت می نماید،امریکا بدون دولت افغانستان تمام مذکرات امنیتی را درباره افغانستان باپاکستان ، چین وحتی طالبان که ازآنها به نام تروریسم یاد می نماید انجام میدهد.دولت افغانستان درمذاکرات نه  مانند بازیگرفعال بلکه مانند مهمان وناظر اشتراک می ورزد وسرنوشت کشورومردم مابه پشت درهای بسته مشخص میگردد. آیا این توهین واهانت به مردم وسرنوشت افغانستان نیست؟ امریکا حضور نه هزارنیروهای واکنش سریع خودرا درافغانستان قانونی گردانیده است تاافغانستان راقربانی منافع بزرگ استراتژی خودبگرداند وبه دوام این وضع اسفناک نه صلح ونه جنگ ادامه خواهد داد. هیچ کشوری دروابط خارجی دوستان دائمی ندارد ومخصوصا یگانه ابرقدرتی درجهان مانند امریکا دربازی های بزرگ سیاسی دوستان کوچک وضعیف رابرای قربانی منافع بزرگ برای روزمبادا نگاه میدارند. خروج امریکا ازافغانستان معنی خودکشی اوباما رامیدهد وسرنوشت رییس جمهورآینده ووضع داخلی امریکا نیزبه افغانستان مرتبط میگردد.«ادامه دارد»

دکتورعلی احمد کریمی- مسکو

       نقش روسیه دربازی بزرگ وچراامریکا افغانستان را ترک نمی گوید؟« قسمت دوم»

خروج امریکا ازافغانستان معنی خودکشی اوباما رامیدهد وسرنوشت رییس جمهورآینده ووضع داخلی امریکا نیزبه افغانستان مرتبط میگردد. مردم امریکا احساس وطن پرستانه جنون انگیزدارند واین جنون خودخواهانه توسط صحنه سازان سیاسی مانند تریاک درافکارعمومی ترزیق گردیده وحتی افرادمعمولی درامریکا برخلاف منطق بشردوستانه فکرمی نمایند که تنها امریکا لیاقت وشایستگی اداره جهان رادارد وتنها امریکا می تواند جهان را ازانکسارقدرت نجات بدهد.اگرامریکا افغانستان را ترک بگوید جنون وطن پرستانه مردم خودرا جریحه دارمیگرداند،پدران ومادران درآینده نه خواهند گذاشت تافرزندان شان قربانی سیاست های سلطه جویانه درکشورهای بیگانه گردند، خانم کلنتون نامزد دموکراتها درانتخابات آینده ریاست جمهوری اعتراف نمود که امریکا وپاکستان باید به مردم افغانستان غرامت بپردازند، این امریکا بود که مدرن ترین سلاحهای نظامی وپول بی حساب را به بهانه جنگ باشوروی سابق دراختیار پاکستان قرارداد وپاکستان تا امروز به ویرانی وجنگ درافغانستان ادامه میدهد. کلنتون باین اعتراف خود امریکا جدید را کشف نه نموده است، قصد ونیت دلسوزی را به افغانستان هم ندارد،برداشتی که من ازوی درچندین کنفرانس مطبوعاتی دارم اوزن حساس وجسور  است وازشنیدن سوال های صریح درباره امریکا نمی تواند جنون وطن پرستانه خودرا پنهان نمایدو این سخنان وی جنبه تبلیغاتی داردتا شکست های سیاسی واخلاقی کشورش را درحق مردم مظلوم افغانستان درافکارعمومی تبرئه نماید اما به پشت این شعار های عوام فریبانه در آستانه انتخبات ریاست جمهوری  نگرانی عمیق امریکا ازرویدادهای تازه درروابط بین المللی پنهان میگردد.تحولات اخیردرنقشه ژئوپولیتیک جهان امریکا رادچار شوک غیرقابل انتظار گردانیده است وآن این است تا برای مقابله ازمنافع خود پایگاه خودرا درافغانستان  حفظ نماید. فلسفه جدید ژئوپولیتیک درجهان ومخصوصا توسعه سازمان همکاری شانگهای باعضویت کامل هند وپاکستان، همکاری های روبه افزایش کشورهای بریکس، تاسیس بانک آسیایی درشانگهای چین، دورنمای همکاری های یوروآسیا وتقویت همکاری های امنیتی ونظامی کشورهای قرارداد امنیت دستجمعی حضورامریکا رادرافغانستان دوامدار تر وچالش برانگیزترخواهد گردانید. طرفداری چین وپاکستان دربرگزاری مذاکرت روبروی دولت افغانستان باطالبان وپخش خبرمرگ ملا عمربعد ازبرگزاری این دوهمایش بین المللی درشهراوفای روسیه ازتاریخ هشت تا ده جولای سال 2015  تصادفی نیست، چین اززمان تاسیس کشورهای شانگهای تاکنون پنجاه ملیارد دالردرجمهوری های آسیای میانه سرمایه گزاری نموده و چین آگاه است که تحقق پروژه بزرگ راه ابریشم ارتباط به سازش های سیاسی دارد،چین مخالف حضورسربازان امریکا درافغانستان نیست وفصد مقابله جویی  راباامریکا واتحادیه اروپا ندارد وکشورهند نیزبه سرمایه گذاری های بزرگ درجمهوری های آسیای میانه چشم دوخته  است. درمیدان رقابت های جدید پاکستان اصلاح ناپذیروتروریست پرور مجبورخواهد گردید تا از قواعد بازی های جدید درچارچوب اساس نامه شانگهای پیروی نماید. شوک شدید ترامریکا ازتحولات جدیددرمنطقه  مخالفت قاطعانه روسیه برعلیه یکه تازی امریکا است. روسیه به امریکا نشان می دهد تا روسیه را بگونه ابرقدرت درمنطقه برسمیت بشناسد وبرعلیه منافع ونفوذ روسیه درجمهوری های سابق شوروی رفتارنه نماید. ومسکو برای حمایت ازعلایق خود ازسیاست واسترتژی همکاری های مشترک،احترام متقابل ورقابت های جوانمردانه بدون مداخله به امورداخلی سایرکشورها امریکا را انتقاد می نماید که نظم وامنیت جهانی را به مخاطره افگنده است ، ازهمین سبب کارشناسان امریکا درامورمنطقوی دوهمایش بزرگ بین المللی راطی دو روزدرشهر اوفای روسیه پیروزی بزرگ پوتین تفسیرمینمایند. امریکائیان میدانند که روسیه بعدازفروپاشی شوروی بطور بی سابقه به مدرن سازی وتقویت نیروهای دفاعی خود ادامه می دهد وازپشتوانه قوی ذخایرارزی برخورداراست وامریکا این رانیزمیداند که استفاده اززوربرعلیه روسیه اقدام به خودکشی خواهد بودومهم ترازهمه امریکا میداند که بحران سوریه وبرقراری روابط با ایران که غربی ها علاقمند به احیای سرمایه گزاری های بزرگ درایران هستند بیشترارتباط به بهبود روابط با روسیه دارد.بی اعتمادی واختلاف بین روسیه وامریکا افق روابط رابین دو کشور بیشتر اززمان جنگ سرد تاریک گردانیده است . کارشناسان نظامی وتحلیلگران سیاسی روسیه داعش را پروژه مشترک امریکا،انگلس واسرائیل می دانند که ازکنترل آنها خارج گردیده است وافزایش روحیه ضدامریکایی درکشورهای عراق وسوریه که ریشه به تجاوزامریکا دراین کشورهادارد خطربزرگ رابه منافع امریکا ومتحدین آن درمنطقه  بوجود آورده است، روسها می دانند که شهروندان این کشورباحمایت های مالی عربستان وترکیه به داعش جلب میگردند و به صداقت امریکا درمبارزه مشترک با تروریسم،ترافیک موادمخدر وافراطگرایی اعتماد ندارد، روسها میدانند که امریکا  درمبارزه باتروریسم وافراطگرایی نیزازسیاست یک بام ودو دوهوا پیروی می نماید وحاضرنیست به پاکستان فشاروارد نماید تا ازحمایت هراس افگنان خوداری ورزد وبرهبری سازمان ملل وتمام کشورهای منطقه پاکستان وهراس افگنان را واداربگرداند تا بطورمسالمت آمیزمطابق اراده مردم وقانون اساسی افغانستان ازقتل وانتحار دست بردارند، امریکا  بجای دولت افغانستان بطورجداگانه با طالبان مذاکره می نماید تا کابل را به مذاکرات بدون نتیجه وبدون اراده اکثریت منفعل وضعیف جلوه بدهد . ماکسیم شیفچینکو خبرنگارمشهورو تحلیلگرسیاسی روسیه درامورکشورهای خاورمیانه موضعگیری های امریکا وکشورهای ناتو را درقبال افغانستان فریبکارانه ومنفعت جویانه وازلحاظ اخلاقی بیشرمانه وتوطئه به اراده مردم وتمامیت ارضی افغانستان می داند به عقیده وی امریکایی ها و کشورهای ناتو میدانند که تجزیه واشغال دائمی افغانستان ناممکن است ومردم افغانستان درطول تاریخ باهم متحدا ازتهاجم بیگانگان ازخاک خود دفاع نموده اند واقوام مختلف درمقابل دشمن مشترک و تمایت ارضی شان برادروبرابرند وترس قدرت های بزرگ ازمردم افغانستان است وازهمین سبب برای نیل به مقاصد منفعت جویانه خودبه تطمیع اقلیت های خائین وجاه طلب که آنها نیزبا شعارهای کاذبانه «وحدت ملی،وطن پرستی وغیره» ازاحساسات پاک مردم سوء استفاده مینمایند حضورخودرا طولانی تر میگرداند،  درکنفرانس بین المللی ماه جنوری 2010 درلندن سران کشورهای ناتو به این نتیجه رسیدند تا برای تسلط متدوام به افغانستان طالبان ونیروهای امنیتی ودولتی تطمیع گردند تا تلفات کمترگرددومدعی گردیند که تاریخ نشان داده است که مردم شریف و آزادی دوست افغانستان بعدازپیروزی با دشمنان تا امروز اسیرنیرنگ وفریب اقلیت خائین بی خاصیت و جاسوس گردیده اند، ازهمین رو مهاجمین بعد ازترک افغانستان نگذاشته اند تا تخم تمدن  دراین کشورکه واقعا شایسته آن است بذر گردد وازحفظ عادات منحوس که مانع تمدن وآبادی افغانستان میگردند حمایت نموده اند .به باوراین نویسنده وتحلیلگرآگاه درمسایل منطقوی تاریخ تکرارمیگردد افغانستان مانند قرن نزدهم درمیدان بازی  بزرگ سرنوشت خودرا آزمایش خواهد نمود. دربازی  بزرگ جدید واستراتژی نفوذ سه کشور درجهان به نبرد ورقابت خواهند پرداخت امریکا، روسیه وچین. امریکا چون ابرقدرت یکه تاز برای حفظ وتسلط برتری جویانه خود درجهان ازافغانستان جهت کنترل برتولیدات انرژی وحمل ونقل آن از فشارهای سیاسی واقتصادی  برعلیه روسیه،چین وایران ادامه خواهد داد وحاضرنیست با داشتن 737 پایگاه نظامی درجهان  منافع خودرا بادیگران تقسیم نماید ولی جرات درگیری مستقیم را باروسیه ندارد. رییس جمهورروسیه هوشدارداده است اگرهرقدرتی قصد تجاوزرابه روسیه داشته باشد ازاسلحه اتمی استفاده خواهد نمود،وروسیه بدون توجه به دیگران ازمنافع خود درقلمروجمهوری های سابق به شکل تهاجمی دفاع خواهد نمود وروابط خودرا بطوربی سابقه باچین توسعه می بخشدوبطورهدفمندانه دربازی بزرگ نفوذ درتخته سطرنج منطقه درصدد مات گردانیدن شاه است.چین دراین بازی بزرگ ازاستراتژی دفاع وتهاجم که چگونه دانه هارابگذارد استفاده می نماید واین ابرقدرت جدید اقتصادی بیشتربه شکل تاجرونه فاتح دربازی بزرگ خودنمایی می نماید. امریکا باوجود ظرفیت های عظیم نظامی، اقتصادی والگوسازی های سیاسی به کمک رسانه های گروهی وانترنیت دروضع نامناسب قراردارد،امریکا برای حفظ منافع خود دراین منطقه درمحاصره کشورهای متخاصم قراردارد وازهمین سبب مانورهای بازی بزرگ نفوذ درمنطقه رادرافغانستان تمرین می نمایدو امضای قرارداد امنیتی با افغانستان بوی این مشروعیت راداده است وافغانستان نا امن بهترین بهانه برای حضورطولانی آن دربازی های بزرگ خواهد بود. «گ.پیترسون وزیردفاع سابق سویس ازسالهای 1994 الی 1997 سیزده سال جنگ را درافغانستان امکانات برباد رفته دنیا برای تامین صلح میداند وهوشدارمیدهدجنگ درافغانستان خاتمه نمی یابد هیچ قدرت خاریجی درجنگ باین کشور تا هنوز پیروزنگردیده است وی عملیات نظامی امریکا وانگلس رادرنقاط مختلف افغانستان مغایرماندات ویا توضیح نامه سازمان ملل میداند که وظیفه نیروهای بین المللی تامین امنیت دولت درکابل بود وگسترش عملیات درنقاط مختلف افغانستان به بهانه دفاع ازدموکراسی شکست ناپذیرتوسط امریکا وانگلس برنامه ریزی گردیده است وی حضورسیزده ساله سربازان سویس را در جنگ افغانستان قیمت ترین وطولانی ترین جنگ بعد ازدوصد سال  ازجنگ با ناپلئون درتاریخ سویس میداند که ملیارد ها کرون سویسی به هدررفته است وفرزندان این کشوربدون اراده مردم دراین جنگ بسیج گردیده اند وبجای کمک های بشردوستانه جون کمک به دموکراسی،دفاع ازحقوق زنان،ایجاد شرایط لازم برای آموزش دختران،بهبود وضع بهداشتی،مبارزه بافساد ومنع کشت خاشخاش به قتل عمدی مردم افغانستان مرتکب گردیده اند ماسربازان وافسران خودرا محکوم نمی نمایم آنها به تصمیم دولت ووزارت دفاع رفته اند وباید دروطن خود اعاده حیثیت گردند اما کمیسون حقیقت یابی باید ارزیابی نماید که بدون اراده اکثریت چرا دولت به سرنوشت فرزندان ومالیات مردم بطوررمزآلود وپنهان کارانه تصمیم گرفته است.» جنگ افغانستان جنگ امریکا وانگلس است وپای ناتو وسایرکشورها مانند سویس درجنگ کشانید شد تا دست آنها نیزمانند امریکا وانگلس آلوده به این جنگ کثیف گردد .فجایع وضع امنیتی درافغانستان وحشتناک تر ازجهارده پیش سال گردیده است،افغانستان بالا ترین آمار مرگ ومیرنوزادن ومادران را درمیان کشورهای جهان دارد،فساد دردولت عقیده خوشبین ترین افرادرا به آینده  دولت وحدت ملی بدبین گردانیده است. حاکمان دردولت زندگی زن وفرزندان خودرا درخارج بیمه نموده اند وبه امیدحمایت بیگانگان درمقابل وطن وآینده آن احساس مسوولیت نمی نمایند و بازور،تطمیع وقتل و غارت به نزاع وتفرقه افگنی  ادامه خواهند داد ومردم افغنستان سال به سال بدبخت تروجنگ طولانی ترخواهد گردید .

        دکتورعلی احمد کریمی- مسکو    

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.