آغاز کن : مـــســعـود حـــداد

مسعود حداد

بشکن دیگر مهرسکوت ای هم وطن،لب باز کن

حال از قفس بیرون برآ، بالی بزن ، پرواز کن

بر تو نزیبد زیستن ،با ذلت وبیچاره گی

ای ملت آزاد منش، از برده گی اعراض کن

شمشیر عزت را بلند ، مثل نیاکانِ دلیر

در کف بگیر وصف شکن،ازعین وغین آغاز کن

گرکلبه ات آتش گرفت ازدست خونخواران،توهم

آتش بزن بر قصر شان، ازبیخ وبن انداز کن

ای ملت رنج آشنا! از روبهی کن اجتناب

رزم آوری را پیشه ات، مانند شیر وباز کن

« حداد » می خواهد ترا ،چون پاسدار آهنین

در راز ِرزمِ ضد جهل، اوراباخود همراز کن

مسعود حداد

15 اگست 2015