بــــسم الله الرحمن الرحیم : در پیوند با اسم مبارک شعری از خواجه عبدالله انصاری

Khaje-Abdollah-Ansari-1

ای  زسر راه تو هرگز  کسی  آگاه نی

وی بجز غم سالک راه  تو را همراه  نی

ای صفات تو بجز پاکی  جز پاکیزه  نی

وی ترا هیچ  افریده همسر و همتا نی

هرکه  شاهنشاه تر در  پیش  حکمت  بنده تر

حکم  تو مقهور سلطان  و وزیر و شاه نی

هر که  اندر  راه تو آهی  برآرد  در دوکون

شاه گردد گرچه اورا  قدرت یک  کاه نی

راحت عشاق  تو جز بای بسم الله  نیست

مونس  مشتاق  تو قاف قال الله نی