پاکستان محورشرارت واصلاح ناپذیراست : دکتور علی احمد کریمی

   1459821_228433257331158_587239746_n بنا به گذارش واشنگتون پست دان فیلد نماینده امریکا درامورافغانستان با تحریر سناریوی جدید اظهارنموده است که ثبات دارازمدت درافغانستان بدون پاکستان ناممکن است،چون اکثرسران طالبان درپاکستان زندگی مینمایند وپاکستان میتواند آنهارا وادار به مذاکره سازشگرانه  بگرداند. ناظران معتقداند که امریکا چون مهندس دولت وحدت ملی درافغانستان به اشرف غنی فشارمیآورد تا برای دستیابی به صلح  به  پاکستان نقش پیشتازرا درمنطقه قایل گردد.همزمان امریکا وچین  اشرف عنی راقانع گردانیدند که به هند دلگرمی نشان ندهد . این درحالی است که مردم افغانستان برخلاف سناریوی جدید امریکا میدانند تاززمانیکه مداخله پاکستان درامورداخلی افغانستان قطع نگردد                                      

جنگ وبی ثباتی درافغانستان ادامه خواهد یافت واین بی  ثباتی روحیه اعتماد وهمکاری را میان کشورهای منطقه تضعیف ومنجربه فاجعه بزرگ خواهد گردید. پاکستان کشور اصلاح ناپذیر و محورشرارت است . امریکا ظاهرا جهان را دعوت به مبارزه باتروریسم می نماید اما به مرکزولانه تروریسم درمنطقه پیشنهاد مینماید تا نقش پیشتاز رابازی نماید ودرعمل از سیاست دوگانه درمبارزه باتروریسم طرفداری می نماید که خوشبختانه این سناریوبه دلایل چند پیش ازاجرا به شکست فاحش مواجه گردیده است . اول  تحولات اخیرازآن جمله مرگ ملاعمردریکی از شفاخانه پاکستان درزوچند دستگی را بین طالبان که پاکستان ازآنها بگونه اجیرعلیه مردم وکشورشان بخاطرمنافع تجاوزگرانه خود استفاده مینماید بوجود آورده است ودگراین  که خبرمرگ ملاعمر پکن رانیزلرزانید چون ملاعمربه چین تعهدسپرده بود که ازجنگجویان ایلغورحمایت نه خواهد کردوانتخاب ملا منصورچون رهبرجدید طالبان وسراج الدین حقانی معاون اواختلاف و چند دستگی رابین طالبان بیشترگردانیده است، پاکستان با بیعت با اجیران جدید قصد تیره گردانیدن روابط افغانستان رابا هند دارد، حضورفرضی ملا منصوروطرفداران آن دردولت کابل روابط دهلی را با افغانستان سردترخواهد گردانید. آگاهان باوردارند که درحال حاضرتعداد محدودی ازطالبان درکنارپاکستان ایستاده اندکه قادر به انجام  فعالیت مهم برای پاکستان نیستند وتعدای ازطالبان با داعش پیوسته اند که آینده بدتر وننگین ترازملاعمر نصیب آنها خواهد گردید واین رویدادها بیانگرشکست سناریوی جدید امریکا درروند گویا مذاکرات صلح آمیز است . مهم ترین دلیل رویداد دلخراش وخونین شاه شهیداست که به حمایت نظامیان جنایتکارپاکستان گلیم مذاکرات صلح آمیزرا بامحورشرارت جمع وبه آتش کشید وارگ راتکان داد که درمذاکرات سرنوشت سازحق ندارد مانند سالهای گذشته به اقتدارملی،وجدان وشرف مردم بازی نماید،مردم قهرمان ماابتکارعمل را دردست دارند ونمی خواهند که هموطنان ما درخواب قربانی سیاست های سازشکارانه دولت با محورشرارت گردد. بعد ازشهادت هموطنان ما درشاه شهید هیچ افغان با وجدان درسراسرجهان نمی تواند خواب آرام داشته باشد تا وقتیکه دستهای تجاوزگرانه پاکستان درامورداخلی ما قطع نگردد. اراده آهنین مردم مابه منظورتحریم ازکالاهای پاکستان درشرایط فوق العاده دشوار نه تنها خوداری وتنفرازمحصولات بدون کیفیت وغیربهداشتی پاکستان است، بلکه فریاد آزادی کشور وتمام موسسات دولتی وتجاری ازلوث وجود جاسوسان پاکستان  می باشد، مردم شریف ما دیگرنمی خواهند باپول واسلحه پاکستان نام مقدس جهاد راآلوده بگردانند، فریاد های مرگ به پاکستان متجاوز در داخل وخارج ازکشور،بزرگترین حامیان محورشرارت رانگران وعصبی گردانیده ومردم دنیا بدیده احترام و   محبت به مردم مامی نگرند که مردم فقیراما سلحشور افغانستان آزادی وافتخارخودرا به نان وکالای دشمنان خاک خود نمی فروشند ومرگ باشرف را برزندگی باذلت ترجیح میدهند. مردم مادیگرفریب نغمه های مکارانه و تسلیم گرانه زمان کرزی را نمی خورند که بقای خودرا به رضایت پاکستان می دید درعمل تروریست ها وقاتلان مردم رااززندان آزاد می گردانید تادوباره حمام خون را درنقاط مختلف کشورجاری بگردانند ودررسانه ها  پاکستان را انتقاد ودشمن واقعی جنگ وطالبان اجیررا بردران خود خطاب می نمود ودرعمل حتی نمایندگی های سیاسی کشورما درخارج توسط جاسوسان پاکستان اداره میگردید، عزیزالله کرزی کاکای حامد کرزی درروسیه نماینده منافع پاکستان بود وبارها به افتخار می گفت اگرکمک پاکستان نبود ما مجاهدین نمی توانستیم پیروزگردیم . ملت شریف ما آگاه اند که کرزی وصحنه سازان آن درانتخابات ریاست جمهوری پیروزی هرنامزد رامشروط به برنامه ها وموضعگیری آنها که ضدیت به منافع پاکستان نداشته باشد گردانیده بود، درواقع پاکستان باید دیکته نماید که کی درافغانستان  رییس جمهور وچه کسانی به پست های حساس سیاسی واقتصادی کشور انتصاب گردد. کاسه صبرمردم ما لبریزگردیده است، مردم ما ،توهین،تحقیر واهانت را به هیج نام وبه هیچ وجهی قبول ندارند.مردم ما به خاطراینکه درخواب قربانی تروروحشیانه جنایتکاران بدترازحیوان نگردند حق مذاکرات رمزآلود،پنهان گرانه وتسلیم گرانه به کسی نمی دهند. مردم ما می دانند که سران دولت وحدت ملی به بهانه کمک وتامین امنیت در سفارت امریکا برآنها تحمیل گردیده است وامریکا متعهد گردیده تا  ازامنیت افغانستان  حمایت نماید اگرامریکا  درسیاست خود تجدید نظرنه نماید فریاد های مرگ به حامی پاکستان منطقه را نیز خواهد لرزانید، چین که وعده سرمایه گزاری 46  ملیارد دالررا درصورت پیروزی مذاکرات به پاکستان داده بود بعد ازتحولات اخیر دچار شوک  گردیده است وبیم دارد که ادامه گرایش های یک جانبه آن به پاکستان نه تنها پروژه های بزرگ اقتصادی اورا درمنطقه دفن خواهد نمود بلکه آینده همکاری را باکشورهای سازمان همکاری شانگهای نیزبه مخاطره خواهد افگند. کشورهای همسایه افغانستان باید بدانند که امروز طرف مذاکره مردم است که زبان زور وتهدید را درروابط وهمکاری های تحمیلگرانه به رسمیت نمی شناسند، به دیگران اختیار نمی دهند تا درباره کشورشان تصمیم بگیرند وبه نزد مردم ما هرنوع سندی  که مخالف منافع ملی وافتخارات تاریخی شان باشد اعتبارقانونی نه خواهد داشت. دولت وحدت ملی با مهندسی امریکا تاهنوزیگ گام مثبت برای تامین امنیت سرتاسری،دفاع ازحاکمیت قانون وعدالت اجتماعی برنداشته است تا اعتماد مردم راکسب نماید  وحالا باید بداند که رستاخیزمسوولیت های ملی طلوع نموده واگردراین رستاخیزازاراده مردم پیروی نه نماید  به سرنوشت بدتراز گذشتگان خودمواجه خواهد گردید.اردوی ملی افغانستان دراین رستاخیزبزرگ آزادی  درکنارپدران، مادران و خواهران خود ایستاده اند وجان های شرین خودرافدای مادروطن می نمایند ،نیروهای امنیتی مانمی خواهند حافظ املاک وسرمایه های چپاولگرانه جاسوسان بیگانه گردند. دررستاخیزملی دولت بایدپاک سازی گردد تافساد ازلایه های بالا وپائین ریشه کن گردد. دررستاخیزملی کاخ های تاریک وناپایداراما به ظاهرزیبا منهدم میگردد تا بروی  ویرانه های ان تهداب تمدن وفضیلت کذاشته شود. مردم اگاه گردیده اند ومی دانند که عدالت وازادی واقتدارملی ما تنها درپرتوحاکمیت قانون تامین میگردد وفقط قانون این دستگاه سلامت بخش ازادی که مظهراراده مردم است می تواند تساوی طلبی بشردوستانه وصلح پایداروباعزت رادرکشورما برقرار بگرداند.

دکتورعلی احمد کریمی