قشنگست نوشته : نذیر ظفر

ظفر

عجب چاک گریبانت قشنگست

طلوع صبح تا با نت قشنگست

مثال ِغنـــــــچه های نو شگفته

شمیم و عطر دامانــت قشنگست

به صحرا آهـــوان از شرم رفتند

ز بسکه رنگ چشمانت قشنگست

روا دارت نیــم هر چند به گریان

به والله اشــک مژگانت قشنگست

به هجرت در تــب و تابم و لیکن

تلاطم های هجـــــرانت قشنگست

(ظفر) در وصـــــف آن یار دلارا

همــه اشــــــعار دیوانت قشنگست

15/17/9 ورجینیا