دل همسایه گر سیلاب غم داشت : امان معاشر

292820_gallery_541ab9a778d8e_jpg_fa_rszd copy                                                                                                                                                (در راه خدا دو کعبه آمد حاصل  –  يک کعبۀ صورت و يکی کعبۀ دل

      تا بتوانی زيارتِ دلها کن      کافزون ز هزار کعبه باشد يک دل)

چسان آسوده بتوان خفت “بلخی”  –  دل همسایه گر سیلاب غم داشت

تبلیغ از هر جایی بخصوص از رادیو – تلویزون بخاطر رفتن حج صورت میگیرد در قسمت حج فرضی برای یکمراتب تبلیغ بجا ؛ ولی در قسمت حج نفلی ( تمتع و عمره) شرایط و وضع نشان میدهد که حرف اضافیست. زیرا مردم ما فقیر ومحتاج دستگيری اند و رفتن به حج نفلی و مصرف کردن پول که مردم نیز در آن حق دارند به هیچ صورت درست نیست. تأسف آور این است که از طریق رادیو تلویزون حتی در اروپا و امریکا انواع حج را همه روزه تبلیغ میکنند و نیاز مردم بیچاره را هیچ در نظر نمی گیرند و دراین اعلانات یاد آور میگردند که هوتل چند ستاره بخاطر عیاشی و گذرانیدن روز های حج و موتر های نقل و انتقال تان نیز تهیه گردیده است .

            حالا قضاوت را به شما می گذاریم و بگوید، که آيا دستگیر ی از مردم فرض و لازم است و یا رفتن به حج نفلی که صرف یک میله و سیاحت است؟.

نجات مریضان و کمک به محتاجان یک فریضه و افتخار است !

بزرگان پيشين مان چی نيکو گفته اند:

دل بدست آور که حج اکبر است      از هزاران کعبه یک دل بهتر است

کعبه تعميرِ “خليلِ آذر” است        دل نظرگاه “جليل داور”است

حضرت خواجه عبدالله انصار فرموده است:

در راه خدا دو کعبه آمد حاصل      يک کعبۀ صورت و يکی کعبۀ دل

تا بتوانی زيارتِ دلها کن      کافزون ز هزار کعبه باشد يک دل

مولانا جلال الدین بلخی این شخصیت نامی علم و ادب می فرماید:

ای قوم به حج رفته کجایيد کجایيد       معشوق همین جاست بیایيد بیایيد

معشوق تو همسايۀ ديوار به ديوار      درباديه سرگشته شما درچه هواييد

گرصورت بی صورت معشوق ببينيد      هم خواجه و هم خانه وهم کعبه شماييد….

( کليات شمس تبريزی ـ ج 1 ، ص 238 )

اين درس ارزشمند حضرت سعدی را همه بخاطردارند که میفرماید:

بنی آدم اعضای یکدیگرند       که در آفرنش ز یک جوهرند

چو عضوی به درد آورد روز گار     دیگـر عضو ها را نماند قرار

تو کز محنتِ ديگران بيغمی       نشايد که نامت نهد آدمی

جناب حاجی صاحب چند مرتبه ای و خراج چند صد هزار دالری!

بیا ید از خدا بترسید؟همسایه ی گرسنه ی تان را دستگیری کنید که خداوند(ج) عبادت خود و کمک به فقراء را یکجا درآغاز قرآن سوره ی ” البقر ” اين گونه دستور داده است:

« ومِما رَزَقناهُم يُنفِقوُن ـ ترجمه : ازهرچيزی که روزی شان کرديم، به فقيران و محتاجان انفاق کنند » آيۀ سوم ( 3)

همچنان خداوند در سورۀ ” اضحی ” می فرمايند :

« فاَما اليَتيمَ فلا تقهر ـ و امآ اسائِلَ فلا تنهر ـ ترجمه: وتو يتيم را هرگز ميازارـ

و فقير سائل را هيچگاه از دروازه ات بدون کمک مران ».

(آيات 9 ـ 10 پارۀ سی ام قرآن مجيد)

میدانید، شاگرد مکتب در گرما و سرما زیر چوبتره ی چوبی ، روی زمین می نشيند ؛ بیوه بیچاره ویتیم که در کنارت حیات بسر میبرد نان خوشک ندارند و شب با رنج و عذاب به خواب میروند و اطفال شان گرسنه اند.

علامه اسماعیل بلخی می فرماید:

چسان آسوده بتوان خفت “بلخی”     دل همسایه گر سیلاب غم داشت

و یا مریضی که از بی درمانی و نداشتن پول دارو و درمان در محل زندگی تان جان میدهد و زندگی را پدرود میگوید، چگونه ميتوان درمورد آنان بی تفاوت و غيرمسؤول باقی ماند .

خاطر خدا را در نظر بگیرید؛ بخاطر فریب مردم به حج نفلی و اضافی نروید؛ دستگیری مردم مستآصل و بیچاره صد بار بیشتر از چنین حج ، فرض است. بیایید فرض را بجا کنید و از نفل بگذرید.

از آنچه گفته امدیم به این نتیجه میرسیم و قضاوت را نيز به شما میگذاریم که بگویید : اگر ترازویی را در میان بگذاریم ، ثواب حج  را دريک پله ترازو و کمک کردن و مدد رسانيدن به یک فقیر و بیچاره و تاسس یک موسسۀ خریه را در پلۀ ديگر آن وزن نمایم ، سبک و سنگینی پله های ترازو را محاسبه کنیم نتيجۀ نهايی چی خواهد بود.

بازهم قضاوت و انصاف بدست شما است

امان معاشر