روی کدام دلیل چیزی و یا شخصی را دوست بداریم :ارسالی ثــریااحمدزی

مرد را به عقل و وقارش  نه به ثروتش 

زن را به  وفایش  نه به جمالش 

دوست را به  محبتش  نه به کلامش 

عاشق را به صبرش نه به ادعایش 

مال را به برکتش  نه به مقدارش 

خانه را به آرامشش نه به اندازه اش 

غذارا به  کیفیتش نه به  کمیتش 

دانشمندد را به علمش نه به مدرکش  

مدیر را ه عمل کردش  نه به جایگاهش 

نویسنده را به باورهایش  نه به تعداد کتابهایش 

شخص  را به  انسانیتش  نه به ظاهرش 

دل را به  پاکیش  نه به صاحبش

جسم را به  سلامتیش  نه به لاغریش 

سخنان را به عمق معنایش نه بهگوینده اش 

هرگاه به گفتار  بزرگان عقیده داشته باشیم ٬ زندگی  در مسیر اصلیش حرکت  میدارد.