درد وطن : از نورالدین همسنگر

nooruddinhamsangar
باکی گویم درد پنهان ترا
اشک غم در چشم گریان ترا
با کی فریاد آورم از عمق دل
قصهُ خواب پریشان ترا
از سرا پایت زبس خون میچکد

لاله افروخته بیابان ترا
خصم دون دایم به قصد جان تو
غم ببارد خاک ویران ترا
از شب تارت کی را گویم سخن
کس ندیده صبح رخشان ترا
دردتو ،رود کرانه نا پدید
کی رها سازد گریبان ترا؟
بانگ فریادت نگنجد در جهان
آتش افتاده نیستان ترا
کی به پایان آید این درد ودریغ
تا نبینم داغ هجران ترا
کی شود با یکدلی گامی نهیم
جادهُ سبز وچراغان ترا
کی به فرجام آید این دور عذاب
کس نگیرد راه جولان ترا
کی بکف گیریم عنان خویش را
تا ندزدند سفرهُ نان ترا.
هالند -اکتوبر ۲۰۱۵
نورالدین همسنگر