درباره سرطان سینه : ارسالی مرجان از هالند

فیلم کوتاه درباره خودآزمایی پستان: 
لطفا ببینید و برای همه کسانی که دوست شان دارید بفرستید. 
تشخیص به هنگام = نجات زندگی انسان
با سپاس از لوناشاد عزیز، رهیده از سرطان پستان که تلاش خستگی ناپذیرش برای مبارزه با سرطان پستان ادامه دارد!
https://www.youtube.com/watch?v=QBIgu6Jtnmg&feature=share

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.