لشکر خورشیدی : نورالدین همسنگر

nooruddinhamsangar
میروم شور دگر از نو بدل بر پا کنم
پارهُ امید های رفته را پیدا کنم
از سرشک دیده بغض سینه را آبی دهم
دشت خشک و تفته را سیراب ازین دریا کنم
راحتی آرم بجان خسته از رگبار غم
خانهُ ویرانه رافارغ از ین غمها کنم
بذر امید ی فشانم هر سواز نجوای عشق
باغسار مرده را رشک همه دنیا کنم
دست جلاد ستم را از گریبانم رها
جام می گیرم جهانی را پر از غوغا کنم
شب به پایان آورم ا ین ظلمت دیرینه را
پایمال لشکر خورشیدی فردا کنم.
هالند- اکتوبر ۲۰۱۵
نورالدین همسنگر