داعش « عروس شهر ها» را خونبارو سوگوار ساخت : عبدالواحـــد ســادات

  imagesدیشب دشمنان آسایش بشریت این شرارت پیشهگان شریر بین المللی فرزندان ملکی ؛ بیگناه وبی دفاع پاریس (مهد انقلاب کبیربخاطر: برابری ؛ برادری ومساوات ) را قربان ساخت ومردم فرانسه و ابنای بشررا که انسان و انسانیت ملاک اندیشه وعمل شان است متا لم گردانید .

در حالیکه با مردم سوگوارفرانسه همدردی داریم ؛ نفرین بی پایان خود را به عاملان وحشی این جنایت نفرت انگیزوداعشیان شرارت پیشه ابرازمیداریم .

مبرمترین درس عبرت انگیزاین تراژیدی هولناک این است که :

توحش ؛ بربریت ؛جهالت ؛ تروریسم افراطیت مذهب ؛قوم وسرحد نمیشناسد و بشریت وتمدن بشری و انسان و انسانیت آماج شرارت پیشه گان شریر بین ا لمللی قرار دارد .

در حالیکه جهانیان صدای اعتراض شانرا بر ضد محور های شرارت بین المللی بلند مینمایند ؛ باید خواهان برخورد همگون وبا معیار های واحد و صادقانه با تروریسم و مراکز شرارت و حامیان شان باشیم و با حیله تروریست خوب وبد وداع صورت گیرد .

وقت آن رسیده است تا نظم عادلانه یی بر جهان حاکم گردد وامریکا به سیاست سیطره جویانه و لجام گسیخته وزد وبند ونقب گذاری شرارت پیشه گان وداع نمایدو آقای اوباما این گفته ابرهام لینکلن را بدقت مرور نماید که :

« هیچ معضله حل نخواهد گردید تا عادلانه حل نگردد ».

اروپاهیان بخاطر بسپارد که مراکز تروریسم در پاکستان است و توسط شیخ های عرب تمویل میگردد وبدون ثبات در افغانستان وتا بیروت … این تراژیدی ها تکرار خواهد گردید وشهروندان غرب کفاره یی سیاستگران عاقبت نا اندیش شانرا میپردازند .

ارزش خون فرانسوی ؛ افغان و سوری و…یکسان است و روح هفت سر بریده جاغوری و شهیدان کندز و پکتیکا و…بخاطر فرزندان آدم در پاریس نا آرام است .