چـــک چــــک : طــنــز بــسـیــار عـــالــی از هـــارون یــوســفــی

Haroun Josefi

هر کی رهبر شد، ما چک چک کدیم

بی صدا و با صدا چک چک کدیم

هرکجا با نام حزب و انقلاب

شیشته و ایستاده پا چک چک کدیم

با رفیقان وبرادر های خود

در عروسی و عزا چک چک کدیم

عاقلان بالای چوب دار رفت

بر سر دیوانه ها چک چک کدیم

چون که طالب بر در کابل رسید

شکر کردیم از خدا، چک چک کدیم

کرزی آمد همره… خود

خشتکش دیدیم ما، چک چک کدیم

پای ناتو تا به ملک ما رسید

از هری تا پکتییا چک چک کدیم

تا که بشنیدیم ناتو میرود

خوش شده بی انتها چک چک کدیم

هر کی طنزی گفت اگر خوب و خراب

ما شنیدیم، ازحیا چک چک کدیم

«هارون یوسفی»