نظام کهنه : مولانا عبدالکبیر فرخاری – ونکوور- کانادا

مولانا فرخاری

آید اگر طــراوت پر جـــوش نوبهار         افــتد نظام کهنه و فـــرتوت از دیار

گیرد مقام خسرو گل بر سریر باغ           جغد ازدیار بلبل وگل می کند فرار

گفتم ز آب تلخ کنــم نوش ساغری           پیمانه را ز دختر رز می برد نگار

آشفته تر ز وضع پریشان ما کجاست       بر گوش دل نوای خر است نغمه ی هزار

پیچیده غم به پای دل غــــمگسار من         روزم سیه چو حلقه ی زلفان تاب دار

میهن بسان بســمـــــل افتاده زیر تیغ        داعش کــشد ز دامن دین تیغ آبدار

کرسی نشین دولت ناجور و ناتوان           دزدی کند بنام خدا می دهد شعار

چون مرتجع به چشم دوبین می برد عنان       اندیشه اش چو قطره ی سیماب بی قرار

خواهد شدن به کام لجن روزی واپسین       این حاکمان غاصب و نیرنگ و انتحار

با چشم تیزبین خرد گر کنی نظر          بنشسته است به کاخ هما بوم شام تار

سیلاب غم فراست ز بام و دری وطن       برخیز هــم کنان ره رزم و افتخار

با مشت آهنین و گره بسته و ستبر         بشکن طلسم کهنه ی اصحاب اقتدار

فرخاری چــــــون حباب روانیم روی آب

طفل صدف به موجه ی دریاست زرنگار

مولانا فرخاری  – ونکوور- کانادا

۱۴ جنوری ۲۰۱۶